Avslutat projekt

Kunskapsuppbyggnad om offentligt ägda skogar

Sveriges kommuner äger cirka 335 000 hektar skog. Kommunerna förvaltar innehavet själva, genom kommunala förvaltningsverksamheter, eller använder sig av externa förvaltare och entreprenörer. Majoriteten av innehavet är tätorts­nära har betydelse för kommunerna och dess invånare.

Projektbild

I Sverige finns det 290 kommuner varav majoriteten äger skogsfastigheter. Enligt kommunal­lagen är det upp till varje kommun att formulera strategier och mål för hur den skogliga förvaltningen ska utformas. För att styra en verksamhet behövs regelverk, planer och strategier för det interna arbetet. Studier visar att det saknas kunskap och resurser hos många kommuner för att skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart brukande av offentliga skogsfastigheter.

Projektets övergripande mål är att samla in underlag for intern och extern kunskaps­utveckling om förvaltning om offentligt ägda skogar. Projektet avser:

 • kartlägga ett antal kommuners skogsinnehav.
 • göra djupstudier hos ett antal kommuner for att ta reda på målsättningarna med skogsinnehavet.
 • undersöka hur de kommunala strategierna för förvaltning av offentliga skogsfastigheter ser ut, vilka ansvarsområden och rutiner finns?
 • undersöka i vilken grad beslutsprocessen är metodiskt genomförda och hur väl mål är förankrade?
 • se vilken skoglig kunskap som finns hos tjänstemän och politiker hos de studerade kommunerna.
 • undersöka hur det skogliga förvaltningsarbetet kan utvecklas.

Sammanfattning av projektets resultat

 • Resultatet visar att den skogliga förvaltningen påverkar flera olika förvaltnings­verksam­heter men vanligen är den skogliga förvaltningen liten i förhållande till andra verksamhetsområden.
 • Politiker har det yttersta ansvaret för den offentliga skogen men har ofta ett litet intresse eller uppmärksammar inte de skogliga frågorna.
 • Enskilda tjänstemän arbetar med förvaltningen och många kommuner saknar strategier och metodiskt genomförda beslutsprocesser för förvaltningen. Vid tidpunkten för studien har endast 6 kommuner politiskt antagna riktlinjer för skogsinnehavet. Majoriteten av kommunerna saknar fastställda och konkreta mål för den offentliga skogen.
 • Hälften av kommunerna har tjänstemän med skoglig kunskap och ett fåtal politiker har kunskap om skog.

Ämne: Planering
Startår: 2012

Malin Sääf

Forskare
 • Organisation Skogssällskapets Förvaltning AB under projekttiden, Skogforsk för närvarande
 • Telefon 018-188593
 • Epostadress malin.saaf@skogforsk.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.