Avslutat projekt

Biodiversitetseffekter av naturvårdsskötsel och hänsyn i skogsbruket – feromonbaserad övervakning av skogsinsekter

Syftet är att bidra till integrationen av produktions- och bevarandemål genom att överbrygga kunskapsluckor om effekterna av hänsyn i skogsbruket.

Projektbild

Skogsbruket utgör en viktig källa till förnybar materialråvara och bioenergi, och dess betydelse ökar alltmer i takt med vårt behov av alternativ till fossila resurser. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det därför i högsta grad önskvärt att utnyttja skogens resurser så mycket som möjligt. I samband med ett ökat tryck på skogsråvaran blir det allt viktigare att tillämpa och dokumentera effekterna av naturvärdeshänsyn i skogsbruket. I detta sammanhang utgör vedlevande insekter en viktig grupp av organismer, som är både stor, mångformig och mycket svårövervakad. En stor andel av Sveriges hotade arter utgörs av vedlevande insekter, och många vedlevande insekter har också stor betydelse för skogarnas näringsvävar som föda för andra hotade arter - till exempel hackspettar. Svårigheterna med storskalig inventering av insektsfaunan gör emellertid att det är mycket problematiskt att dokumentera hur vedlevande insekter påverkas av naturvårdsåtgärder.

Ett sätt att hantera den stora mångfalden bland insekter är att använda utvalda indikatorarter, vars förekomst och populationsstorlek förväntas spegla olika ekologiska faktorer, som gammelskogskontinuitet eller tillgången på specifika resurser i form av död ved. Inom FeroBio-projektet (Feromoninventering av Biodiversitet) har vi systematiskt identifierat attraktiva feromoner (sexuella lockdofter) för storskalig fällfångst av ett betydande antal sällsynta och hotade vedlevande insektsarter med olika krav på vedsubstrat. Vi söker nu medel för att för första gången tillämpa denna portfölj av indikatorarter i ett storskaligt försök med avsikt att dokumentera hur olika insektsgrupper gynnas av naturvårdshänsyn i skogsbruket. Förekomst och abundans av våra modellarter kommer att studeras på ett stort antal jämförelselokaler, i relation till både den generella graden av hänsyn och därmed ökande tillgången på substratresurser, och i relation till specifika naturvårdsåtgärder som syftar till att gynna insektsfaunan.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2016

Mattias Larsson

Docent

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.