Avslutat projekt

Fladdermössen i landskapet

I projektet produceras en ny uppdaterad upplaga av skriften "Fladdermössen i landskapet" som ger rådgivning och stöd till markägare inom jord- och skogsbruk.

Taigafladdermus. Foto: Johnny de Jong

Taigafladdermus. Foto: Johnny de Jong

Fladdermöss utgör en artrik grupp av däggdjur, och i Sverige har alla arter genom artskyddsförordningen idag ett mycket starkt juridiskt skydd. Hälften av arterna är rödlistade, och alla arter påverkas i hög grad av våra areella näringar och andra mänskliga aktiviteter.

Det är därför idag inte tillåtet att genomföra åtgärder som förstör koloniplatser och prioriterade jaktområden för fladdermöss. En del av vår markanvändning är negativ för fladdermössen, men det finns också goda möjligheter att kombinera brukande med bevarande och till och med förstärkning av fladdermusmiljöer.

År 2000 utkom skriften 'Fladdermössen i landskapet' (de Jong 2000) som producerades av Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Den var tänkt som rådgivning och stöd till markägare, både inom jord- och skogsbruk. Mycket ny kunskap har framkommit sedan dess, bland annat genom stöd från Skogssällskapet, och vi vet nu betydligt mer om djurgruppen, om biotoppreferenser och påverkan.

Syftet med det här projektet är att producera en ny uppdaterad upplaga av skriften där målet är att:

  1. Ge en aktuell översikt över djurgruppen i Sverige (arter och utbredning) och dess skydd. Vilken påverkan är acceptabel?
  2. På ett populärt sätt beskriva resultaten av den forskning som bl.a Skogssällskapet medverkat till.
  3. Beskriva hur markanvändningen påverkar fladdermössen, med huvudfokus på åtgärder som man kan vidta för att gynna eller minska negativ påverkan på fladdermössen.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2019

Johnny de Jong

Forskningsledare

Ämnesansvarig för skog och vatten vid Centrum för biologisk mångfald (CBM).

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.