Pågående projekt

How does forest conservation influence the risk of bark beetle damages?

Kan skyddad skog utgöra spridningskällor för granbarkborre, och därmed orsaka angrepp i omkringliggande skogar? Det är en frågeställning som projektet tittar närmare på, genom att använda satellitdata över barkborreangripna bestånd och undersöka angrepp i förhållande till naturvårdsområden.

Gölsjömyren. Foto: Dragos Cocos

Foto: Dragos Cocos

Den biologiska mångfalden minskar i alarmerande takt och bevarandet av betydelsefulla habitat är viktiga för att motverka ytterligare förluster. I Sverige är ca 16 % av den produktiva skogsmarken, mer eller mindre skyddad i form av t.ex. nyckelbiotoper och naturreservat. Även om dessa är viktiga för att uppfylla statens långsiktiga mål om bevarande av biologisk mångfald, kan dessa ibland resultera i att många träd angrips av barkborre under utbrott. Under det pågående utbrottet efter den torra sommaren 2018, har det flitigt debatterats om bl.a. uttag av angripna träd i skyddad skog och i vilken omfattning detta bör ske. Bland skogsägare finns en oro att skyddad skog angrips i högre utsträckning än den brukade, och kan utgöra spridningskällor och således orsaka angrepp i den omkringliggande skogen. Dock saknas ett forskningsbaserat underlag för ett sådant påstående. I det sökta projektet kommer vi använda nya satellitdata över barkborreangripna bestånd och undersöka angrepp i förhållande till naturvårdsområden över olika rumsliga skalor och faser av utbrottet. En bearbetning av dessa barkborredata kan även bana väg för åtskilliga framtida forskningsprojekt.

Syftet är att undersöka detta genom att:

  • utvärdera om angreppsrisken i produktionsskogen ändras med avstånd och andel naturvårdsområden i landskapet,
  • lokalt identifiera om och vilka naturvärden (ex. död ved och skogsålder) som kan kopplas till angreppsrisker
  • undersöka hur granbarkborrens angreppstätheter, förökningsframgång och fiender skiljer sig mellan produktionsskog och olika typer av naturvårdsområden.

Projektet har stor relevans för hållbar utveckling av skogar och naturvård, och i en slutgiltig analys bör dessa utvärderas mot betydelsefulla skadegörare som granbarkborren. Resultaten kommer ge bättre kunskap om balanserade lösningar för den potentiella konflikten mellan naturvårdsområden och barkborrar och ligga i grund för en mer nyanserad skogspolitisk debatt.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2020

Simon Kärvemo

Postdoktor vid Institutionen för ekologi

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.