Avsättningar och intrång

#Avsättningar och intrång

En avsättning kan vara frivillig, att som markägare till exempel avsätta ett visst område för naturvård. Men det kan också handla om att andra aktörer gör anspråk på marken.

Det kan handla om skydd av naturvärden, en ny kraftledning som ska dras eller prospektering för mineralfyndigheter. Intrång på den egna fastigheten är den juridiska fråga som flest skogsägare möter. Här finns artiklar samlade om avsättningar och intrångsfrågor.

Artiklar & reportage

 1. Vad kom Skogsutredningen fram till? Här är några av de viktigaste punkterna

  Resultatet av Skogsutredningen diskuteras flitigt. Skogssällskapets hållbarhets­chef Karin Fällman Lillqvist sammanfattar det som alla pratar om.

 2. Vad innebär artskydds­förordningen?

  Under senare tid har artskyddsförordningen väckt stor debatt i skogsbruket. Regelverket handlar om att bevara vilda växter och djur vid förändring av och påverkan på naturen. Debatten handlar om tillämpningen – om artskyddsförordningen kan sätta stopp för

 3. Tjädern – en flexibel fågel

  Under hösten 2017 kommer ett flertal domar med bäring på artskyddsförordningen och tjädern. Och domar behövs – för hittills trevar såväl samhälle som myndigheter i hur den ska tillämpas. Men vad behöver en tjäder egentligen? Enligt Eric Ringaby,

 4. Många perspektiv på tjäderhänsyn och artskydds­förordningen på Skogssällskapets exkursion 

  Regnet strilar ner mellan höga trädtoppar. Det är grått och mulet i skogen utanför Lerum, öster om Göteborg. Trots det har närmare 70 personer samlats ute i regnet, för orsaken till samlingen engagerar: Tjädern och artskyddsförordningen. Vilken anpassning

 5. Skogssällskapets värdering gav högre intrångs­ersättning  

  Efter åratal av diskussioner hade frågan om de gamla natur­reservaten på Kullaberg kört fast. Länsstyrelsens förslag innebar att all ädellövskog skulle undantas från skogsbruk. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, som äger marken, menade att det i så

 6. Många lagar och regler påverkar skogsägaren och skogsmarken

  Det finns många lagar som berör skogsmark och som skogsägare behöver man ha koll på vad som gäller både ovan och under jord. Skogsvårdslagen, artskyddsförordningen och minerallagen är bara några.

 7. Tänk på kanteffekten vid avverkning runt nyckelbiotoper

  Nyckelbiotoper – små skogsområden med höga naturvärden – kan fungera som livsrum på längre sikt för naturvårds­intressanta svampar som lever av död ved. Men skogsägare behöver i så fall ta hänsyn till de negativa kanteffekter som uppstår vid avverkning i

 8. Bättre naturvärdesbedömningar med ny app

  Bättre precision, högre kostnadseffektivitet och större objektivitet i de skogliga naturvärdesbedömningarna. Nu blir det verklighet med hjälp av en ny app.

 9. Sumpskogen – skyddsvärd och vackrare än du tror

  Trångt, slyigt och fuktigt. Det är en beskrivning av hur en sumpskog kan te sig för besökaren. Men sumpskogen har höga naturvärden, och kan – enligt Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus Abrahamsson – också vara både vacker och värd ett besök.

 10. Naturvårdsavtal för sociala värden

  Från 1 januari 2015 kan skogsägare teckna naturvårdsavtal med staten för att skydda områden med höga sociala värden.

Våra tjänster inom Avsättningar och intrång

Aktuella projekt inom Avsättningar och intrång