Att gynna bärriset ger goda synergieffekter

Lingon. Foto: Hilla Aspman

Foto: Hilla Aspman

3 frågor till Johan Asp, regionchef och skogsförvaltare på Skogssällskapet, om hur man boostar bärriset på fastigheten.

Johan Asp, regionchef och skogsförvaltare på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Johan Asp

Johan Asp hjälper Fredrik Solgesjö med den viltanpassade skogsskötseln på fastigheten i S:t Annas skärgård. Där spelar bärriset en nyckelroll.

Varför är det så viktigt med bärris i skogen?

– Bärriset står för en betydande andel av viltets födointag. Det är en jätteviktig resurs som gör att djuren i högre grad håller sig borta från produktionsskogen, vilket minskar risken för betesskador på värdefulla bestånd av tall, löv och även gran. Dessutom är det ju väldigt trevligt med mycket bär i skogen – både för människor och djur. Både friluftslivet och den biologiska mångfalden gynnas a att det finns mycket bärris i skogen.

Hur kan man värna om bärriset och samtidigt bibehålla virkesproduktionen?

– Fokusera på tall och undvik att kalavverka. Har du ett äldre blandbestånd av tall och gran – vilket är ganska vanligt – kan du välja att avverka granen först och behålla en jämn spridning av tallen. Genom att hugga bort granen när den kommit upp i en viss ålder och avstannat i sin tillväxt, räddar man hem värdet av trädet och undviker röta, svamp och granbarkborre som hotar granen ju längre den får stå. När granarna är borta får man en kvalitetsökning på den kvarvarande tallskogen som växer till sig. Dessutom blir det både glesare och ljusare i skogen när granen tas bort – alltså optimala förutsättningar för bärriset att frodas. Viltbegärligt foder skapas samtidigt som viltet styrs undan från de viktiga produktionsskogarna.

Finns det fler synergieffekter?

– Den dagen du väljer att slutavverka tallarna för att återbe skoga kan du skör­da frukterna av tidigare steg. Tack vare att du gjort en successiv avverkning och fått en rejäl tillväxtökning i den kvarva­rande tallskogen, har du skapat goda förutsättningar för en robust fröträds­ställning med rejäla, stormsäkra tallar. Hade man låtit granen stå kvar ända fram till dess hade din fröträdsställning blivit mycket klenare och riskerat att blåsa omkull – med dyra föryngringsåt­gärder som följd.

Text: Therese Johansson

Boosta bärriset – 5 tips

  1. Identifiera de bestånd där rätt förutsättningar för ett kontinuerligt fältskikt av bärris finns – äldre, ljusa blandskogar med dominans av tall och gran.
  2. Minska andelen gran och satsa på tall.
  3. Gallra oftare för att öka ljusinsläppet till markskiktet, främst i tall- och lövskogar.
  4. Glesa ut skogen successivt istället för att kalavverka – det gör det lättare för bärriset att överleva.
  5. Ha bärriset i åtanke vid alla skogliga åtgärder, till exempel vid markberedning. Var försiktig och skapa inte fler planteringspunkter än nödvändigt på hygget.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.