Avslutat projekt

Kostnadsoptimering av beståndsanläggningskedjan

Hur fördelar man på ett optimalt sätt kostnaderna på de olika momenten markberedning, plantering och röjning? Kostnaden för de olika delmo­men­ten kan variera beroende på t.ex. vilken markberedningsmetod som används, hur många och hur stora plantor som planteras och hur många stammar som måste röjas.

Markberedning

Det vanligaste sättet att etablera ny skog efter kalavverkning innefattar tre delmoment; mark­beredning, plantering och röjning. Kostnaden för de olika delmomenten kan variera beroende på t.ex. vilken markberedningsmetod som används, hur många och hur stora plantor som planteras och hur många stammar som måste röjas. Det finns i dagens skogsbruk en tendens att sträva efter lägsta möjliga kostnad separat för de tre delmomenten istället för att se till den totala kostnaden för att anlägga ett nytt bestånd t.o.m. sista röjning. Det innebär många gånger att kostnadspress i de tidiga leden av kedjan leder till en högre totalkostnad eftersom utförande av dessa påverkar resultat och kostnad i senare steg. Vi vet t.ex. från finska studier att på vissa marker kan en dyr punktvis markberedning med grävmaskin ge lägre bestånds­anläggnings­kostnad än konventionell markberedning eftersom slyuppslaget blir avsevärt mindre och därmed röjningskostnaden lägre.

I det här projektet avser vi att undersöka hur man genom att på ett optimalt sätt fördela kostnaderna på de olika momenten markberedning, plantering och röjning kan sänka totalkostnaden för beståndsanläggning.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Det finns stora kunskapsluckor, såväl vetenskapligt som praktiskt avseende hur alternativa delmoment i beståndsanläggningskedjan interagerar. Detta är speciellt tydligt för tall.
  • Syntetiserande modeller antyder bl.a. att: när markberedning ingår i kedjan blir totala kostnaden oftast högre, men man erhåller i regel i gengäld en tätare ungskog på kortare tid.
  • Räknat som kostnad per överlevande planta var den oftast lägst i kedjorna där markberedning ingick.
  • Fältförsök har lagts ut för att påbörja utfyllandet av identifierade kunskapsluckor.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2014

Lars-Göran Sundblad

Skogsskötsel- och miljöforskning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.