Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapets historia

Plantering på vindpinad ljunghed i Västsverige 1922.

Plantering på vindpinad ljunghed i Västsverige 1922.

Skogssällskapet grundades 1912 som en ekonomisk förening för att återbeskoga södra Sveriges utarmade ljunghedar. I dag är vi en allmännyttig stiftelse och ett flertal affärsdrivande bolag. Grundidén har dock hela tiden varit densamma; att främja skogshushållning och naturvård. 

I slutet av 1800-talet var de svenska skogarna skövlade på många ställen. Där inte svedjebruk och krig redan ödelagt skogarna hade träden förbrukats på annat sätt. Människor lämnade fattigdomen på landsbygden och flyttade till städerna, eller emigrerade till Amerika.

Trä var en efterfrågad råvara och användes i allt från skeppsbyggeri och silltunnor till byggnadsvirke och kolning. Edwin Ohlsson, affärsman inom trävaruindutrin, reste genom landet och såg förödelsen. Men han såg också möjligheter - att återbeskoga det utarmade landskapet och ge det nytt liv. 

Sydvästra Sveriges Skogssällskap bildas

För att rädda skogsbeståndet behövde något radikalt göras. 1912 tog Edwin Ohlsson initiativet till att Sydvästra Sveriges Skogssällskap bildades som en ekonomisk förening genom ett upprop i Göteborgs högskolas aula.

Från starten var Skogssällskapets mål att främja skogshushållningen, och framförallt genom återplantering på dessa utarmade ljunghedar och därefter ombilda dessa till allmänningsskogar.

Under några decennier efter bildandet 1912 genomfördes stordåd, restaureringsinsatser av enorma dimensioner när flera hundratusen hektar vindpinad ljunghed återbeskogades. 

Verksamheten spred sig också snabbt geografiskt, och snart fanns Skogssällskapet i större delen av landet.

100 år i skogens tjänst

1962 skedde stora förändringar av Skogssällskapets stadgar, bland annat omvandlades Skogssällskapet från förening till en allmännyttig stiftelse. Det var också 1962 som det skrevs in i stadgarna att vi också ska verka för naturvård.

Idag hålls den allmännyttiga verksamheten i Stiftelsen Skogssällskapet åtskild från affärsverksamheten som sker i koncernens bolag.

Efter mer än ett sekel i skogens tjänst har vi inte förtröttats. I dag bedriver Skogssällskapet skogsbruk med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, där ägarens rätt till sin mark är central. Naturvård, vindkraft, jakt och turism är också exempel på användning av skogen, där Skogssällskapet ligger långt framme.

Målanpassad förvaltning i Sverige - och utomlands

Sedan 2001 har vi hjälpt svenskar att köpa, restaurera och förvalta skog i Lettland. Stora arealer igenväxande betesmark har omvandlats till välproducerande skogar. Dessa marker förvaltar vi nu åt våra kunder. 2014 utökades verksamheten till att omfatta hela Baltikum.

Sedan 2010 äger vi, tillsammans med Norskog, hälften av bolaget Scandforest som verkar i gränstrakten mellan Sverige och Norge. 2015 åtog vi oss för första gången förvaltningsuppdrag i Finland.  

Våra förvaltningstjänster innebär att skogsägare får hjälp med att konkretisera sina drömmar om hur han eller hon vill att skogen ska utvecklas, oavsett om det handlar om virkesproduktion eller om något annat. Eftersom vi är fristående och inte har några ägarintressen varken i såg- eller massaindustrin, kan vi göra det på ett annorlunda sätt. Ett sätt som hela tiden utgår från markägarens egna mål.  

Se filmen om vår historia