Alla projekt

Projekt

 • Avslutat

  Genomförbarhetsanalys av återintroduk­tion av visent (Bison bonasus) till Sverige

  Inom ramen för detta projekt utförs en genomförbarhetsanalys av återintroduktion av visent till Sverige där befintlig nationell och internationell kunskap och erfarenheter från visenter och visentförekomst sammanställs och kunskapsluckor identifieras.

  Forskare
  Carl-Gustaf Thulin
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2023
 • Avslutat

  Nyckelbiotoper­nas roll och nytta

  I projektet tas en film fram för att göra kunskap om nyckelbiotoperna känd för en bredare publik inom olika målgrupper. 

  Forskare
  Lena Gustafsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Mer förädlad björk!

  I projektet etableras ett försök med förädlad björk. Försöket blir ett sätt att visualisera skillnaden mellan förädlad och oförädlad björk, och ska även ge en jämförelse med förädlad gran.

  Forskare
  Mateusz Liziniewicz
  Ämne
  Skogsträdsförädling
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Kan högläggning ersätta dikes­rensning vid plantering av gran på fuktig mark?

  Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Naturvårdsbränn­ingar – hur når man bäst målen?

  I projektet undersöks hur resultatet av naturvårds­bränningar påverkats av väderförhållanden och brandförlopp, beståndets karaktär och dess ursprungliga naturvärden. Syftet är att förbättra det rådande kunskapsläget och öka nyttan av naturvårds­bränning. 

  Forskare
  Joachim Strengbom
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Vårda och skapa mångfald – en film om naturvårdande skötsel i skogen

  I projektet produceras en film som vill instruera och motivera skogsägare, rådgivare och entreprenörer till en mer aktiv naturvårdsskötsel.

  Forskare
  Mats Ostelius
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2022
 • Avslutat

  Hur påverkas bottenfaunan långsiktigt i små bäckar i produktionsskog av andelen lövträd i kantzonen – stöd för att skapa funktionella kantzoner

  Syftet är att bidra med underlag för att skapa funktionella kantzoner utmed små vattendrag och därigenom utveckla skogsbrukets hänsyn till vatten. Den övergripande frågan är hur trädslagsfördelningen utmed skogsbäckar påverkar bottenfaunans sammansättning.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2018
 • Pågående

  Skogen i Skolans nationella kansli

  Skogen i skolan är en unik och viktig verksamhet som i snart 50 år har arbetat för att öka intresset för och kunskaperna om skogen och dess möjligheter samt bidra till att fler ungdomar söker sig till en utbildning och yrkesbana inom skogssektorn.

  Forskare
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2012
 • Pågående

  Klimateffektiv skogsskötsel

  Hur kan valet av skötselmetod påverka skogens tillväxt och utfallet av produkter, och vilken klimateffekt ger det egentligen? Det är frågor som ska undersökas i projektet.

  Forskare
  Anders Eriksson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Radarmät­ningar av vatten i skogen

  I projektet, som är en del av ett större samarbete kring atmosfärs- och klimatföränd­ringar, studeras studeras skogens vattencykel med hjälp av radarmätningar.

  Forskare
  Henrik Persson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Tree-covered peatlands: separating carbon sinks from carbon sources

  I projektet kommer man att använda sig av tefrokronologi, en dateringsmetod som använder sig av vulkanisk aska, för att beräkna kolflödet i torvmarksskogar. Syftet är att på ett mer kostnadseffektivt sätt ge ökad kunskap om skog på torvmark och dess klimatpåverkan.

  Forskare
  Joshua Ratcliffe
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Nature-based solutions to support elm resistance against Dutch elm disease

  I projektet studeras almarnas symbiotiska mikrobsamhällen och hur dessa kan användas i bekämpningen av almsjukan. Projektet kopplar till det nationella samarbetsprojekt som syftar till att rädda almen genom att utveckla en långsiktig förädlingsstrategi.

  Forskare
  Johanna Witzell
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023
 • Pågående

  High biodiversity and low pest risks in forests with six-legged forester (ANTFOREST)

  I projektet mäts mikroklimat, myrstackarnas överlevnad och arbetarmyrornas kondition i stackar som är belägna på olika avstånd från hänsynsytor. Man jämför också myrstackar inom skogsbestånd som avverkas på olika sätt. Syftet är att ta fram rekommendationer för hur skogsbruket kan anpassas för att i högre utsträckning bevara stackmyrorna vid avverkning.

  Forskare
  Jouni Sorvari
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Skelett­skogarnas naturvärde

  Stora mängder av de träd som granbarkborren har dödat står fortfarande kvar i skogen och bildar "skelettskogar". I projektet jämförs mångfalden av vedlevande svampar mellan granbarkborredödade träd och den som finns i granhögstubbar skapade i samband med avverkningar. Man jämför också kostnadseffektiviteten i att lämna kvar skelettskogar, jämfört med att skapa högstubbar vid slutavverkning.

  Forskare
  Thomas Ranius
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2023
 • Pågående

  Kartering av risk för storm- och snöskador med fjärranalysdata

  I projektet tas en generell riskmodell för vind- och snöskador fram, baserad på skadedata från Riksskogstaxeringen och heltäckande fjärranalysdata. Genom att lokalisera potentiella områden med hög risk för skador kan skogsägare och andra beslutsfattare lättare anpassa sin skogsskötsel för klimatpåverkan.

  Forskare
  Inka Bohlin
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023