Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Pågående

  Gnagboken: en introduktions­bok till våra vanligaste trädgnag

  I projektet tas en bok fram som i text och bild skildar våra vanligaste och mest karaktäristiska trädgnag.

  Forskare
  Håkan Tunón
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2022
 • Pågående

  Vårda och skapa mångfald – en film om naturvårdande skötsel i skogen

  I projektet produceras en film som vill instruera och motivera skogsägare, rådgivare och entreprenörer till en mer aktiv naturvårdsskötsel.

  Forskare
  Mats Ostelius
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2022
 • Pågående

  Klimateffektiv skogsskötsel

  Hur kan valet av skötselmetod påverka skogens tillväxt och utfallet av produkter, och vilken klimateffekt ger det egentligen? Det är frågor som ska undersökas i projektet.

  Forskare
  Karin Ågren
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Kulturhänsyn med drönare

  Det är vanligt att forn- och kulturlämningar skadas vid åtgärder i skogen, och stor samsyn råder om att åtgärder krävs. Med projektet vill forskarna använda laserdata insamlad med drönare för att kartera vanligen förekommande forn- och kulturlämningar i skogen.

  Forskare
  Sima Mohtashami
  Ämne
  Planering
  Startår
  2022
 • Pågående

  Odling och återetablering av hotade vedsvampar

  I projektet testas en metod för att återinföra hotade vedsvampar i Finland och Sverige genom att odla svamparna i laboratoriemiljö och sedan plantera ut dem i skogen.

  Forskare
  Leena Hamberg
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2022
 • Pågående

  Markberedning – nya kunskaper från två gamla försök

  Markberedning säkerställer en god överlevnad och tillväxt hos plantorna under de första åren. Här utforskas de mer långsiktiga effekterna av mekanisk markberedning.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022
 • Pågående

  Vilken nytta gör natur­hänsyn för marksvampar?

  En viktig åtgärd för mångfalden av mykorrhiza­svampar är att lämna hänsynsträd, men det saknas utvärderingar av hur effektivt det är och kan bli. I projektet utvärderas den långsiktiga nyttan med olika nivåer av insatser på bestånds- och landskapsnivå.

  Forskare
  Anders Dahlberg
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2022
 • Pågående

  Slutavverk­ningens effekter på vatten – en kunskaps­sammanställning

  Skogforsk och LUKE i Finland kommer att sammanställa befintlig kunskap kring slutavverkningens effekter på hydrologi och vattenkemi i ett nytt projekt.

  Forskare
  Rasmus Sörensen
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2022
 • Pågående

  Öka kunskapen om allemansrätten i skogen hos svenska skolelever

  Svenska Turistföreningens material Allemansrättsskolan har redan nått ut till cirka 200 000 barn, med 8000 utskickade kit. Genom projektet ges anslag för att ytterligare 4000 kit ska kunna distribueras till skolor, samt till STF:s lokalavdelningar och boenden runt om i Sverige.

  Forskare
  Anna Heimersson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2022
 • Pågående

  Vildsvin och skogsproduktion – bör man som skogsägare vara bekymrad?

  Syftet med projektet är att tydliggöra hur och i vilken omfattning vildsvin påverkar skogsproduktion och skogsmark och därmed ge vägledning för hur långsiktig viltförvaltning av vildsvin kan kombineras med ett hållbart skogsbruk.

  Forskare
  Gustaf Granath
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2022
 • Pågående

  Nya metoder för utbytesprognoser på enskilda träd med fjärranalys

  I projektet kommer nyttan av noggrant inmätta positioner för avverkade träd i kombination med flygburen laserskanning undersökas. Målet är att förbättra de utbytesprognoser som används för att skatta utfallet av produkter från skogen. Med säkrare skattningar av utbytesvolymer minskas nödvändiga marginaler och behovet av stora virkeslager sjunker, vilket ökar hållbarheten i virkesproduktionen.

  Forskare
  Jon Söderberg
  Ämne
  Planering
  Startår
  2022
 • Avslutat

  Effekt av 'sök och plock vinter' på granbarkborren och dess fiender under bark

  I projektet mäter forskarna vilken effekt metoden "sök och plock" har. Bekämpningsmetoden används framförallt under vintern, och forskarna kommer att undersöka hur sök och plock som metod påverkar granbarkborren och dess fiender.

  Forskare
  Jan Weslien
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)

  Programmets syfte är att i nära samarbete med olika intressenter utveckla och sprida kunskap i skogsskötsel­ämnet samt att utbilda en ny generation skogsskötsel­forskare med kunskap om praktisk skogsskötsel och en förståelse för växtfysiologiska och ekologiska processer.

  Forskare
  Urban Nilsson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Nya skogskartor med trädslags­information från tidsserier av satellitdata

  Projektet ska utveckla och utvärdera metoder för att bestämma trädslag från tidsserier av satellitbilder och SAR data. 

  Forskare
  Eva Lindberg
  Ämne
  Teknik
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Interpretation och naturvägledning för skogssektorn – skogens besökare i centrum

  Projektet ska bidra till ett utvecklat förhållningssätt till kommunikation om skog i det brukade landskapet. Utifrån teorin om interpretation ökar förutsättning­arna för skogssektorn att bidra till ökat engagemang hos allmänheten kring brukande av skog och dess roll i samhället.

  Forskare
  Anders Arnell
  Ämne
  Upplevelsevärden
  Startår
  2018