Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Pågående

  Klimateffektiv skogsskötsel

  Hur kan valet av skötselmetod påverka skogens tillväxt och utfallet av produkter, och vilken klimateffekt ger det egentligen? Det är frågor som ska undersökas i projektet.

  Forskare
  Anders Eriksson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Genomförbarhetsanalys av återintroduk­tion av visent (Bison bonasus) till Sverige

  Inom ramen för detta projekt utförs en genomförbarhetsanalys av återintroduktion av visent till Sverige där befintlig nationell och internationell kunskap och erfarenheter från visenter och visentförekomst sammanställs och kunskapsluckor identifieras.

  Forskare
  Carl-Gustaf Thulin
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2023
 • Pågående

  Radarmät­ningar av vatten i skogen

  I projektet, som är en del av ett större samarbete kring atmosfärs- och klimatföränd­ringar, studeras studeras skogens vattencykel med hjälp av radarmätningar.

  Forskare
  Henrik Persson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Tree-covered peatlands: separating carbon sinks from carbon sources

  I projektet kommer man att använda sig av tefrokronologi, en dateringsmetod som använder sig av vulkanisk aska, för att beräkna kolflödet i torvmarksskogar. Syftet är att på ett mer kostnadseffektivt sätt ge ökad kunskap om skog på torvmark och dess klimatpåverkan.

  Forskare
  Joshua Ratcliffe
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Nature-based solutions to support elm resistance against Dutch elm disease

  I projektet studeras almarnas symbiotiska mikrobsamhällen och hur dessa kan användas i bekämpningen av almsjukan. Projektet kopplar till det nationella samarbetsprojekt som syftar till att rädda almen genom att utveckla en långsiktig förädlingsstrategi.

  Forskare
  Johanna Witzell
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023
 • Pågående

  High biodiversity and low pest risks in forests with six-legged forester (ANTFOREST)

  I projektet mäts mikroklimat, myrstackarnas överlevnad och arbetarmyrornas kondition i stackar som är belägna på olika avstånd från hänsynsytor. Man jämför också myrstackar inom skogsbestånd som avverkas på olika sätt. Syftet är att ta fram rekommendationer för hur skogsbruket kan anpassas för att i högre utsträckning bevara stackmyrorna vid avverkning.

  Forskare
  Jouni Sorvari
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Skelett­skogarnas naturvärde

  Stora mängder av de träd som granbarkborren har dödat står fortfarande kvar i skogen och bildar "skelettskogar". I projektet jämförs mångfalden av vedlevande svampar mellan granbarkborredödade träd och den som finns i granhögstubbar skapade i samband med avverkningar. Man jämför också kostnadseffektiviteten i att lämna kvar skelettskogar, jämfört med att skapa högstubbar vid slutavverkning.

  Forskare
  Thomas Ranius
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2023
 • Pågående

  Kartering av risk för storm- och snöskador med fjärranalysdata

  I projektet tas en generell riskmodell för vind- och snöskador fram, baserad på skadedata från Riksskogstaxeringen och heltäckande fjärranalysdata. Genom att lokalisera potentiella områden med hög risk för skador kan skogsägare och andra beslutsfattare lättare anpassa sin skogsskötsel för klimatpåverkan.

  Forskare
  Inka Bohlin
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023
 • Pågående

  Se svampen i din skog

  I projektet utvecklas en interaktiv applikation där man som skogsägare kan få visualiserat vilka mykorrhiza­svampar som kan förekomma i den egna skogen, samt hur olika skogsbruksåtgärder kan komma att påverka svamparnas sammansättning och förekomst.

  Forskare
  Anders Dahlberg
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2023
 • Pågående

  Hur ska björk planteras på skogsmark?

  I projektet kommer en försökserie att anläggas som utvärderar påverkan av planteringspunkt och gödsling på överlevnad och tidigt tillväxt av förädlade björkplantor. Målet är att ge rekommendationer till planterings­punkter, markberedningsmetoder och eventuellt gödselregim som ger hög överlevnad och hög tillväxt för björkplantor på skogsmark.

  Forskare
  Oscar Nilsson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2023
 • Pågående

  Populationen levande och döda träd i Sverige

  Projektet vill bidra med fördjupad kunskap om hur skogens ålder, trädslagssamman­sättning och mängd död ved förändrats under det senaste seklet. Kunskapen kan ge en bättre förståelse för hur skogen framöver skall kunna nyttjas hållbart.

  Forskare
  Anna-Lena Axelsson
  Ämne
  Skogshistoria
  Startår
  2023
 • Pågående

  Hur påverkar markberedning kol- och kväveförråd i mark och biomassa efter 15-20 år?

  I projektet undersöker man hur markens kolförråd påverkas på längre sikt av markberedning och gödsling, två åtgärder som är vanliga för att öka tillväxten i skogen. Man tittar även på hur artdiversiteten av mykorrhizan påverkas av åtgärderna på längre sikt.

  Forskare
  Monika Strömgren
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Hyggesfritt skogsbruk – här kan det funka

  I projektet ska man identifiera vilka klimat- och markfaktorer som är lämpliga för att kunna bedriva hyggesfritt skogsbruk med acceptabel skogsproduktion och ett virkesuttag som är långsiktigt hållbart. Resultatet presenteras som kartor över arealer där det finns goda förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk.

  Forskare
  Sima Mohtashami
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2023
 • Pågående

  Mikrobiell medicin från granskogen för bekämpning av gråmögel i plantskolor

  Gråmögel är ett stort problem i plantskolor. Idag sker bekämpningen med kemiska preparat som på längre sikt ska fasas ut. Nytto-jästsvampen Aureobasidium pullulans finns naturligt på skogens granar och har potential att bekämpa gråmögel. I projektet undersöker forskarna mekanismerna bakom nyttosvampens biologiska bekämpning och vilka enskilda jästsvamplinjer som är mest effektiva.

  Forskare
  Johan Stenberg
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023
 • Avslutat

  Habitat banking i Sverige – möjligheter och utmaningar med en ny marknad

  Samhällets tillväxt tär på naturens kapital. Påverkan på naturen från utsläpp till luft, mark och vatten får stor uppmärksamhet. Dessutom omvandlas naturmark i allt större grad till hårdgjorda ytor. Ekologisk kompensation är ett sätt att stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

  Forskare
  Anders Enetjärn
  Ämne
  Ekologi
  Startår
  2014