Avslutat projekt

Hantering av Phytophthora-skador i sydsvenska lövskogar

Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av Phytophthora-arter, är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive i södra Sverige. Information om hur man bör hantera Phytophthora-skadade träd och bestånd efterfrågas nu allt oftare av såväl privata markägare och allmänheten som av myndigheter och relevanta yrkesgrupper.

Stamsår på bok och provtagning.

Stamsår på bok och provtagning. Foto: Johanna Witzell

Skogsskador orsakade av Phytophthora-algsvampar uppmärksammas allt oftare i natur- och produktionsskogar men det vetenskapliga underlaget för hantering av skadade träd och skog är svagt. Syftet med projektet är att producera en rapport "Hantering av Phytophthora-skador i sydsvenska lövskogar" samt i en vetenskaplig artikel på samma tema och att i samarbete med Skogsstyrelsen etablera ett nätverk av fältlokaler med olika grader av Phytophthora-påverkan, där frågor kring spridning, föryngring och trädslagens tålighet mot skador i fortsättning kan studeras. Dessa lokaler kommer att användas som infra­struktur i pågående och framtida projekt, finansierade av andra källor, där vi studerar frågor kring spridning, föryngring och trädslagens tålighet mot skador. Projektets förväntade effekt på kort sikt är att målgrupperna får efter­frågade kunskaper och material för formulering av skötsel- och handlingsplaner. I ett längre tidsperspektiv kan detta bidra till att algvampskadornas spridning och intensitet i Sverige minskar.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Studien visar att åtminstone fem Phytophthora-arter, kända som allvarliga skade­görare på skogsträd, återfinns i södra Sverige.
  • Resultat från växthusexperiment visade att svenska skogsträdarter skiljer sig markant i mottaglighet för vanligt förekommande Phytophthora-arter.
  • Tester där unga träd utsattes för Phytophthora visade omfattande skador i bok och asp, medan tall och gran uppvisade färre skador.
  • En Phytophthora-art som tidigare inte beskrivits i svenska skogar identifierades.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2014

Johanna Witzell

Professor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.