Avslutat projekt

Effekten av tillförsel av död aspved på skalbaggspopulationer i ett landskaps­perspektiv

En praktisk naturvårdsåtgärd som används inom skogsbruket är att skapa död ved, genom att tillföra högstubbar och lågor. Även om vissa studier visar att dessa substrat används av hotade arter så har vi dålig kunskap om hur stora populationseffekterna är på landskapsnivå, samt hur effekterna ser ut över längre tid.

Tordyvel bland döda eklöv

Rationellt skogsbruk leder ofta till låga nivåer av lövträd och en jämn åldersfördelning på skogen. Många arter som är beroende av död lövved har minskande populationsstorlekar och många arter är hotade av utrotning. En praktisk naturvårdsåtgärd inom skogsbruket är att skapa död ved genom att göra högstubbar och lågor. Även om vissa studier visar att dessa substrat används av hotade arter så har vi dålig kunskap om hur stora populationseffekterna är på landskapsnivå och över längre tid.

Detta projekt syftar till att analysera datamaterial från ett försök där stora mängder död aspved tillförts produktionsskog (ca 2000 ha) under åtta års tid. Samtidigt har populationerna av vedinsekter övervakats med fällor vid fasta provtagningspunkter både i försökslandskapet samt i ett motsvarande kontrollområde och på detta sätt kan man utvärdera vilken effekt skapandet av död aspved har på skalbaggsfaunan. Vi planerar att både studera effekter på enskilda arter, på grupper av arter, samt försökets effekter på biodiversitetsmått.

Sammanfattning av projektets resultat

Hittills kan vi observera små effekter som kan antas bero på tillförseln av död aspved. Arter som är specialiserade på död aspved är ofta vanligare i behandlingsområdet, men de uppvisar inte generellt en positiv trend över tid som skulle kunna bero på behandlingen. Inte heller i ett bredare urval av arter, som inkluderar arter mer generellt beroende av död lövved, kan man se en tydlig skillnad i populationstrenderna över tid mellan studieområ­dena, vilket skulle förväntas om tillförseln av död aspved hade en effekt.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2014

Tobias Jeppsson

Forskare

Forskning inom ekologi och bevarandebiologi.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.