Avslutat projekt

Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling

Skogens sociala värden har hittills i huvudsak kopplats till tätortsnära skogar och rekreation i statsmiljöer. Detta forskningsprojekt ska undersöka i vilken mån privata enskilda skogsägare uppfattar att ett socialt anpassat skogsbruk har möjlighet att generera "nya" varor och tjänster.

Glada barn i skogen

Foto: Therese Bjärstig

Kan skogens sociala värden kanaliseras och paketeras till säljbara produkter så att de kan generera inkomst till skogsägarna som ett komplement eller alternativ till ett traditionellt skogsbruk och/eller naturvårdsavtal? I detta avseende är det viktigt att närmre studera möjligheterna till samverkan och dialog kring skogens sociala värden. Inte minst mot bakgrund av frilufslivsmålet och regeringens landsbygdsstrategi vilka trycker på natur- och kulturturismens potential för en stärkt lokal och regional attraktivitet och dess roll för en hållbar landsbygds­utveckling. Vilken roll och vilket ansvar anser sig privata enskilda skogsägare ha i denna fråga? Skiljer sig detta åt beroende på om skogsägaren befinner sig i en urban eller rural kontext, och i så fall hur? Detta undersöks närmare genom kvalitativt data baserat på intervjuer med privata enskilda skogsägare i olika delar av Sverige. Resultaten av forskningsprojektet kommer att vara av särskilt intresse för privata enskilda skogsägare, skogsägarföreningar, beslutsfattare på olika politiska nivåer samt tjänstemän på skogsstyrelsen.

Sammanfattning av projektets resultat

Projektets huvudsakliga slutsats är att privata enskilda skogsägare i många fall inte är bekanta med termen "sociala värden" utan att detta snarare är något de tar för givet och ser som en integrerad del av sitt liv på landsbygden och som skogsägare. Deras definition av sociala värden tar främst utgångspunkt i rekreationsvärden och möjligheter till jakt, fiske samt bär- och svampplockning, men även estetiska värden omnämns. Det som sticker ut i denna studie är att skogsägarna värdesätter enskildhet och tystnad när de talar om de sociala värdena. Vidare beaktas oftast inte de sociala värdena separat i skogsskötseln, utan fås "på köpet" via mer traditionella skogsskötselåtgärder enligt många av de intervjuade skogsägarna.

Ämne: Upplevelsevärden
Startår: 2014

Therese Bjärstig

Forskare

Stadsvetenskaplig forskning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.