Avslutat projekt

Askskottsjuka – Alternativ skötsel och säkrande av resistent odlingsmaterial

Nya alternativ för att sköta ask behöver utvärderas med hänsyn tagen till askskottsjuka och för att bidra till ett mer motståndskraftigt odlingsmaterial. Situationen är kritisk för asken som nu är rödlistad. Detta projekt tar fasta på tre viktiga möjligheter för att motverka sjukdomen i praktiken.

Projektbild

Målet är att utvärdera nya alternativ för att sköta ask med hänsyn tagen till askskottsjuka och att bidra till att vi får ett mer motståndskraftigt odlingsmaterial. Asken har betydelse främst genom sina kulturella värden och som värdträd för ett stort antal rödlistade arter av lavar, svamp och insekter. Stora insatser har gjorts för att bevara miljön där asken växer. Sedan början av 1990 talet har asken angripits av en ny svampsjukdom orsakad av en tidigare okänd art Hymenoscyphus pseudoalbidus.

Situationen är kritisk för asken, som nu är rödlistad. Det går att begränsa spridningen av sjukdomen i trädet genom att beskära kronan innan svampen hunnit in till stammen. Vi föreslår kontrollerade försök med hamling av ask. Ett av målen är att fastställa hur långt innanför synlig skada en kvistning måste göras för att undvika fortsatt spridning av sjukdomen. Träden följs under minst två säsonger efter hamling för att notera symptom i den nyutvecklade kronan. Dessutom inventeras askbestånd som tidigare hamlats som endel av naturvårdsskötsel av ask. Svampens angrepp tycks vara mildare i ren stadsmiljö, dvs där en aktiv uppsamling av fjolårets lövmassa har skett och man därigenom radikalt har minskat den lokala sporspridningen. Hopsamling och bränning av löv kommer att utföras under två säsonger. Nyinfektion av askskottsjuka noteras i ett antal observationsträd i behandlade och obehandlade bestånd.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Vi studerade i detalj infektioner i grenar och slutsatsen är att svampen växer inne i grenen framför synlig skada. På ett avstånd av 3 dm innanför synlig skada fann vi ingen svamp. Rekommendationen är därför att om man kvistar ask i syfte att befria träden från askskott­sjukeinfektion bör man kapa kvistar/grenar minst 3 dm innanför synligt angrepp. Denna åtgärd är arbetskrävande men bör kunna tillämpas i parker och alléer.
  • I bestånd med kraftiga angrepp av asksjuka har drygt 500 träd med frisk krona identifierats och märkts upp. I samarbete med Skogforsk har ympmaterial från de mest motstånds­kraftiga individerna sparats i ett arkiv och också planterats i fält för framtida fröproduktion. Träden ingår även i en genetisk screening av molekylära markörer för resistens som utförs i ett annat projekt.
  • Avkomman från träd som i tidigare studier visat hög tolerans för askskottsjuka var mycket mer motståndskraftig än avkomman från träd med kraftiga symptom av askskottsjuka.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2013

Jan Stenlid

Professor

Forskning inom skoglig patologi.

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
  • Telefon 018-671807
  • Epostadress jan.stenlid@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.