Avslutat projekt

Hur mycket vindfällen kan lämnas på landskapsnivå utan risk för utbrott av granbarkborre?

Just nu finns en unik möjlighet att studera sambandet mellan mängd vindfällen av gran på landskapsnivå och risken för utbrott av granbark­borre i norra Sverige. Projektet kommer ge stöd för strategiska beslut om hur mycket vindfällen som kan tillåtas lämnas kvar i skogen efter stormar.

Träd dödade av granbarkborre. Foto: Martin Schroeder

Foto: Martin Schroeder

Projektets huvudsyfte är att få kunskap om hur sambandet mellan mängd vindfällen av gran på landskapsnivå och risken för utbrott av granbarkborre ser ut. Vi har en unik möjlighet att studera detta i norra Sverige tack vare tidigare studier efter stormen Ivar. Detta ger för första gången en möjlighet att bedöma hur rimliga Skogsvårdslagens regler gällande mängder färska vindfällen som får lämnas kvar i skogen är när de tillämpas på en större skala, dvs. den skala som är relevant för uppkomst av storskaliga utbrott av granbarkborre. Dessutom kommer projektet klarlägga om granbarkborrens populations­dynamik skiljer sig mellan norra och södra Sverige och om det är möjligt att förutsäga granbarkborrens populations­storlek och risken för skador.

Undersökningen inriktas på fyra områden: Medelpad, södra och norra Ångermanland och östra Jämtland som skiljer sig åt vad det gäller mängd kvarliggande vindfällen. Arealen äldre granskog är ca 100 000 ha per område. Varje höst under de tre kommande åren uppskattas granbark­borrens föröknings­framgång och volymerna av barkborredödade stående träd och kvarliggande granvindfällen. Föröknings­framgången uppskattas genom barkprov från vindfällda och stående årsangripna träd. Volymer av stående barkborredödade träd, och vindfällen, uppskattas av SLU (Nationell Riktad Skadeinventering) och finansieras alltså inte inom ramen från detta projekt. 

Projektet kommer ge stöd för strategiska beslut om hur mycket vindfällen som man kan tillåta sig att lämna kvar i skogen efter stormar. Projektets resultat kommer dessutom utgöra ett värdefullt underlag vid revideringar av Skogsvårdslagens 29§ både vad det gäller mängden vindfällen och om södra och norra Sverige skall hanteras på samma sätt. Kortsiktigt kommer resultaten dessutom vara ett viktigt beslutsunderlag för skogsbrukets hantering av situationen i det nu aktuella skadeområdet efter stormen Ivar.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Resultaten visar att volymen skog dödad av granbarkborre var mycket större i Medelpad, där även mängden kvarlämnade vindfällen var mycket högre, än i östra Jämtland och Ångermanland. Ett problem var att landskap med inter­mediära mängder vindfällen saknades vilket innebär att fler liknade studier bör göras i framtiden.
  • Resultaten visar att granbarkborrens föröknings­framgång i stormfällda granar var lägre i norr jämfört med efter stormfällningar i södra Sverige. Dessutom var andelen av andra barkborrearter än granbarkborre i dödade stående träd högre i norra än i södra Sverige.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2015

Martin Schroeder

Professor

Forskning om barkborrar, främmande insektsarter som etablerar sig i landet (invasiva arter) och bevarandet av den biologiska mångfalden i brukade boreala skogar.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.