Avslutat projekt

Nya prognosverktyg för stamform och stamskador för effektivare flödes­styrning, bättre bestånds­register­data och ökat virkesvärde

Syftet med projektet är att förbättra dagens utbytesprognoser genom att kartlägga strukturen för variationen i stamform och stamfelsved med avseende på geografiskt läge, trädslag och stamstorlek och att ta fram anpassade funktioner för stamform och nya funktioner för stamfelsved. Detta ger ett ökat virkesvärde genom bättre anpassning och leverans­säkerhet till olika kunder, minskat spill, effektiviserad skörd och transport och därmed även minskad miljöbelastning.

Ung tall i tallskog

Skogsägarens löpande intäkter från brukandet av skogen domineras av virke från träd som ger timmer-, massaveds- och energiprodukter. Bättre information om skogen och tillför­litliga utbytesberäkningar är viktiga komponenter för att effektivt, flexibelt och uthålligt kunna tillreda det virke som industrikunderna efterfrågar. Det ger förutsättningar att öka lönsamheten för både industrikunderna och skogsbruket. Utbytesberäkningar ger en prognos på vilka stockar som kan apteras ur enskilda stammar.

Syftet med att utbytesberäkna träd är att så detaljerat som möjligt beskriva möjligheterna att producera efterfrågade stockar med avseende på sortiment, dimensioner, volym och egenskaper (ex röta, kviststorlek, sortiment). Den samlade bilden av virkesprodukterna från ett eller flera avverkningsobjekt kallar vi utbytesprognos. Idag används utbytesprognoser för att planera avverkning och för att styra flödet av produkter/stockar till olika industri­kunder. För att ta fram förbättrade utbytesprognoser krävs det att utbytesberäkningarna för de enskilda träden stämmer väl överens med det faktiska utfallet. Grunderna är en detaljerad beskrivning av varje träd med trädslag, diameter, höjd och stamform. Vidare krävs en realistisk bild av frekvenser stamskador och fel som leder till manuella kap (kortare stockar) och/eller aptering av s.k. stamfelsved, det vill säga ved i timmerdimensioner som inte apteras som timmer på grund av skador som röta eller krökar.

Färska resultat visar att kontroll på stamform och förekomst av stamfelsved är två viktiga komponenter för att öka träffsäkerheten i dagens utbytesprognoser.

Syftet med projektet är att förbättra dagens utbytesprognoser genom att:

  • kartlägga strukturen för variationen i stamform och stamfelsved med avseende på geografiskt läge, trädslag och stamstorlek,
  • ta fram anpassade funktioner för stamform och nya funktioner för stamfelsved.

Effektmålet av förbättrade utbytesprognoser är ökat virkesvärde genom bättre anpassning och leveranssäkerhet till olika kunder, minskat spill, effektiviserad skörd och transport och därmed även minskad miljöbelastning.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Resultaten visar att de genomsnittliga stamformerna förändrats över tid. För såväl tall som gran är formkvoterna lägre nu. Detta bekräftar den justering av formkvoter som gjorts erfarenhetsmässigt för att få ett korrekt utfall vid volyms­beräkningar.
  • Resultaten från studien ger en uppdaterad formkvot för tall och gran.

Ämne: Teknik
Startår: 2015

Karin Ågren

Tidigare anställd som forskare på Skogforsk
  • Organisation Skogforsk, Uppsala

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.