Avslutat projekt

Kostnadseffektiv och hållbar skörd av skogsbränsle

Projektet syftar till att öka lönsamheten i skogsbränsleaffären genom att minska kostnaderna för skörd, terrängtransport och lagring av skogsbränsle vid väg.

Avveckling av lågskärm av björk.

Forskningsprojektet utgår från de resultat och erfarenheter som gjorts inom de två programmen Effektivare Skogsbränslesystem vid Skogforsk (2007-2015). Detta projekt utgår från dessa resultat och insikter och har formulerats med syftet att öka primärproduktionens kostnads­effektivitet och hållbarhet. De två grundläggande utgångspunkterna för projektet är fortsatt teknik- och metodutveckling samt att förbättra informationsflöden och datainsamling rörande råvaran som sedan ska följa med genom de olika hanteringsstegen.

Energiråvara från skogen utgör en viktig del av den svenska energiförsörjningen. Nationella skattningar visar att totalt ca 30 TWh grot, 10 TWh klenträd och 30 TWh stubbar kan årligen hållbart skördas med från de svenska skogarna. För att dessa volymer ska kunna skördas kostnadseffektivt samt för att möta utmaningen med sjunkande bränslepris och samtidigt ha en beredskap för en långsiktigt förväntad återhämtning krävs fortsatta kostnadssänkningar i hanteringen samtidigt som kvaliteten på produkten och hållbarheten i produktionen höjs.

Utifrån branschens beskrivning av kvarstående utvecklingsbehov har ett projekt formulerats, fokuserat på effektiviseringar av skogsbränslehanteringen från skog till avlägg samt på ekonomiskt optimal lagring vid avlägg.

Projektet består av;

  1. Kostnadseffektiv avverkning av små träd vid avveckling av björkskärmar och restaurering av hagmarker.
  2. Effektivare skotning genom flexiblare maskinutnyttjande samt bättre kommunikation mellan aktörerna i kedjan.
  3. Vältplaceringens och täckningens påverkan på lagringsekonomin och kostnaden för flisning och vidaretransport.

Ämne: Teknik
Startår: 2016

Örjan Grönlund

Forskare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.