Avslutat projekt

Våtmarksprojekt och fågellivet – kunskapsöverföring samt utvärdering av måluppfyllelse

Projektets syfte är att skapa en lärande utvecklingsprocess inom våtmarksarbetet, i Sverige och internationellt. Genom denna process förbättras projektens (kostnads)effektivitet och därmed fågelskyddet och naturvården totalt.

Grågäss och kanadagäss vid en sjö. Foto: Carl von Essen

Foto: Carl von Essen

Stiftelsen Svensk Våtmarksfonds ambition är att dess verksamhet på ett aktivt sätt ska bidra till att det svenska miljökvalitetsmålet "Myllrande våtmarker" kan uppfyllas. Verksamheten består i att aktivt stödja och marknadsföra återskapandet och skötsel av våtmarker över hela landet. Restaurering av våtmarker har särskilt stor betydelse i jordbrukslandskapet genom att förhindra näringsläkage och därmed bidra till en miljömässigt bättre status i Östersjön. Våtmarkernas stora värde för den biologiska mångfalden kan inte överskattas då många växt- och djurarter är helt beroende av vatten i sin livsmiljö. Vidare har våtmarker även stor betydelse som buffert vid stora och plötsliga vattenflöden. Sist men inte minst representerar våtmarker ett mycket stort värde för människans rekreation i form av allmän naturupplevelse, fågelskådning, jakt och fiske m.m.

Omfattande resurser satsas årligen på våtmarksprojekt och många projekt motiveras, uttalat eller underförstått, med nyttan för fågellivet. Bristen på avstämning mellan målbild och resultat försvårar den evidensbaserade lärprocessen som skulle kunna leda till en fortlöpande effektivisering av våtmarksprojekten. Våtmarksfonden mål med detta projekt är dels att intensifiera marknadsföringen av återskapande av våtmarker dels att öka informations- och utbildningsinsatserna, och dels att samla och tillgängliggöra befintliga studier av måluppfyllelsen avseende fågellivet i våtmarker samt att skapa en handbok (mall) för uppföljning av fågellivet i projekt som stöds av Svensk Våtmarksfond.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2016

Hans von Essen

Generalsekreterare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.