Avslutat projekt

Feromonbaserad bekämpning av skadeinsekter i granfröplantager: optimering av SPLAT-metoden för parningsstörning av grankottvecklaren och grankottmottet

Syftet med projektet är att utveckla miljövänlig bekämpning av skadegörare i granfröplantager så att fröskördarna kan öka i storlek. Eftersom larver av C. strobilella och D. abietella lever större delen eller hela livet inne i kotten är de svåra att bekämpa med kontaktverkande preparat och alternativa kontrollmetoder är således nödvändiga.

Gren av gran

I Sverige fyller skogsproduktion en mycket viktig socioekonomisk funktion. För att säkerställa tillgången på förädlat granfrö (med samma kilopris som silver!) för vår framtida skog har speciella fröplantager etablerats. Idag råder det brist på förädlat frö vilket är ett stort problem för näringen, och kott- och fröätande insekter har en stor del i detta.

I Sverige är grankottvecklaren (Cydia strobilella) och grankottmottet (Dioryctria abietella) bland de viktigaste skadegörarna i granfröplantager eftersom deras larver äter frön eller omgivande vävnad på kotten och därmed reducerar fröskörden. Det finns i nuläget inga effektiva bekämpningsmedel registrerade för att kontrollera båda dessa skadegörare. Syftet med projektet är att använda fjärilhonornas egna parningsdofter (sexualferomoner) för att störa kommunikation mellan honor och hanar och därmed reducera antalet parningar. Med färre larver i nästa generation som äter av kottarna kan fröskörden öka.

Vi har tidigare identifierat artspecifika sexualferomoner för de två arterna och tänker använda en nyligen utvecklad metod (SPLAT) för applicering och avgivning av höga doser av feromonsubstanser i plantagerna. Effekten av behandlingen utvärderas via analyser av fångst av hanar i feromonbetade fällor och av skador på kottarna i behandlade och obehandlade områden. Dessutom kommer beteendeexperiment att utföras på båda arterna för att bättre förstå mekanismerna bakom parningsstörning hos fjärilar.

Feromonbaserad bekämpning är ett mycket selektivt och miljövänligt alternativ till traditionell bekämpning med insekticider och risken för utveckling av resistens mot behandlingen är mycket låg. SPLAT har nyligen använts för effektiv kontroll av flera skadeinsekter knutna till bl.a. fruktodlingar. Projektet bör ha högsta relevans för skogsnäringen/förädlingen och feromonbaserad bekämpning kan snabbt implementeras som en central del av integrerat växtskydd i svenska granfröplantager.

Ämne: Skogsträdsförädling
Startår: 2017

Glenn Svensson

Docent

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.