Avslutat projekt

Hur kan Blå målklass­ning integreras i den skogliga planeringen?

Syftet med projektet är att underlätta införandet av vattendrags Blå mål­klassning i den långsiktiga skogliga planeringen och utveckla möjligheten att anpassa naturhänsynen i Heureka baserat på Blå målklassning.

Skogsbäck

Skogen och dess vatten är starkt sammanlänkade och beroende av varandra. Detta innebär att det som sker i skogen på ens egen fastighet och på omkringliggande fastigheter i form av avverkningar, gallringar etc. också påverkar vattnet. Men även om vattnet är en gemensam tillgång som inte känner av fastighetsgränser, är varje markägare ansvarig för kvaliteten i det vatten som lämnar dennes marker. För att kunna ta så effektiv hänsyn till vattenkvaliteten som möjligt behövs riktlinjer som guidar hänsynen rätt d.v.s. till skogar och åtgärder där den kan anpassas för att ge största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad.

Blå målklassning är ett klassificeringssystem för vattenmiljöer framtagen av WWF i samarbete med Sveriges skogliga aktörer, liknande målklassningssystemet i gröna (certifierings­anpassade) skogsbruksplaner. Systemet är utvärderat och bedöms ha god potential att förbättra vatten­hänsynen i skogsbruket. Men för att det ska kunna tillämpas i stor skala, och för att den ska bli så effektiv som möjligt, finns behov av enkla metoder som sammanfogar ett vattendrags målklassning med närliggande skogsbestånds skötsel­planering. Heureka är det ledande planeringsverktyget inom skoglig planering i Sverige, men för närvarande finns inte möjligheten att direkt ta hänsyn till Blå målklassning i planeringen, något vi ämnar utveckla samt utvärdera i detta projekt.

Ämne: Planering
Startår: 2017

Johanna Lundström

Doktor

Forskning fokuserad på naturvårdsplanering i skogslandskapet och hur den går att göra på ett effektivt sätt.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.