Avslutat projekt

Ajourhållning av skogliga laser­skattningar med skördardata

Syftet med projektet är att förbättra dataförsörjningen till skogsbruket genom att utnyttja de nya möjligheter med skördardata som insamlas kontinuerligt. Tillsammans med äldre fjärranalysskattningar kan aktuella skogliga data produceras. Det möjliggör en ajourhållning av skogliga register till en låg kostnad för skogsbruket.

Projektbild

Under 2015 avslutade Skogsstyrelsen arbetet med Skogliga Grunddata – en nationell kartering av skogliga data (trädhöjd, grundyta, medeldiameter och virkesvolym) baserat på Lantmäteriets laserdata och Riksskogstaxeringens inventeringsdata. Skogliga Grunddata används både för att uppdatera beståndsregister, hitta intressanta köpobjekt och för att identifiera naturhänsyn. Laserskanningen som ligger till grund för skattningarna är från 2009–2014, vilket gör att data för stora delar av landet börjar bli inaktuellt. En ny laserskanning planeras, men det kan ta uppemot 8 år innan den är komplett.

Fjärranalysskattningar av skogliga data kräver referensdata från fält. Skördardata som fältreferens ger betydligt lägre kostnader än fältinventeringar och standardi­serade skördardata samlas in kontinuerligt. De beskriver den avverkade skogen och genom att använda den informationen med Skogliga Grunddata kan skattningen över ännu icke avverkade skogar ajourhållas.

På detta sätt kan Skogliga Grunddata ajourhållas fram till att en ny nationell fjärr­analysskattning blir tillgänglig. Med tillgång till aktuella data över skogen kan planeringen av skogsbruket förbättras avsevärt. Dessutom kan produktions­kostnaderna för nya skogsbruksplaner sänkas då en stor del av mätningarna i fält kan ersättas, samtidigt som systematiska fel från subjektiva inventeringsmetoder undviks. Mer tid kan användas i fält till att bestämma och korrigera de egenskaper som inte enkelt kan skattas med fjärranalys, såsom avdelnings­gränser, trädslags­blandning och skötselalternativ.

Projektets mål är att ta fram kostnadseffektiva metoder att ajourhålla skogliga data baserat på skördardata. Metoden ska utvärderas tillsammans med skogsföretag i södra och norra Sverige.

Ämne: Planering
Startår: 2018

Erik Willén

Forskare

Forskning som handlar om skoglig planering, fjärranalys och laserdata.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.