Avslutat projekt

Etablering av blandskog med ek, tall och björk

Flera vetenskapliga studier visar på bland­skogens potential att bidra positivt till en rad av olika eko­system­tjänster såväl som biologisk mångfald jämfört med mono­kulturer. Blandskog förväntas även bidra till minskad risk­exponering, speciellt kopplad till klimat­förändringar.

Johan Sonesson, projektansvarig forskare, med en ekplanta på en av försöksytorna.

I Sverige har vi ett skogs­politiskt mål om en mer varierad skogs­skötsel och frågan drivs aktivt av Skogs­styrelsen. En möjlighet att skapa mer variation i brukade skogar är att anlägga bland­skog. Flera veten­skapliga studier visar på bland­skogens potential att bidra positivt till en rad av olika eko­system­tjänster såväl som bio­logisk mång­fald jämfört med mono­kulturer. Bland­skog förväntas även bidra till minskad risk­expo­nering, speciellt kopplad till klimat­förändringar. Att anlägga och sköta bland­skogar ställer nya och delvis mer utmanande krav på kunskap om etablering och konkurrens mellan de olika träd­slagen som ingår i bland­ningen.

I samband med att en markägare i Södermanland föryngrat ett barr­bland­bestånd med syfte att etablera en bland­skog med ek, tall och björk har Skogforsk etablerat ett försök. Området har avverkats vintern 2017 och en högskärm av tall har lämnats varefter området fläck­mark­beretts och hägnats under våren samt planterats med ca 1000 ekplantor per hektar. Syftet med försöket är att studera etablering och tidig höjd­tillväxt hos planterade ekar och själv­sådda plantor av tall och björk samt hur det påverkas av avstånd till skärmträd och planterings­punkt (mark­beredning eller ej).

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2018

Johan Sonesson

Forskare

Forskning med koppling till skogsskötsel- och miljöfrågor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.