Avslutat projekt

Hur påverkas bottenfaunan långsiktigt i små bäckar i produktionsskog av andelen lövträd i kantzonen – stöd för att skapa funktionella kantzoner

Syftet är att bidra med underlag för att skapa funktionella kantzoner utmed små vattendrag och därigenom utveckla skogsbrukets hänsyn till vatten. Den övergripande frågan är hur trädslagsfördelningen utmed skogsbäckar påverkar bottenfaunans sammansättning.

Projektbild

Skogsmarken i Sverige dräneras av oräkneliga vattendrag och sjöar. Hänsynsåtgärder till vatten är idag en naturlig del av miljöhänsynen inom skogsbruket. En viktig hänsynsåtgärd är att skapa funktionella kantzoner längs vattendrag och sjöar. Det finns dock få studier från Sverige som visar faktiska resultat av denna åtgärd t ex för akvatiska organismer som är en viktig fokusgrupp för åtgärden.

I detta projekt vill vi undersöka hur trädslagssammansättningen i kantzoner längs två skogs­bäckar påverkat bottenfaunan på längre sikt. År 1998 röjdes en lövdominerad kantzon fram längs den ena bäcken och en barrdominerad zon längs den andra. Innan kantzonerna röjts fram var bottenfaunans artsammansättning mycket lika i de två bäckarna. Under de fem första åren efter röjningen minskade likheten. Den tidigare studien ger en unik möjlighet att undersöka hur bottenfaunan påverkats 20 år efter att kantzonerna röjts fram.

För att ytterligare belysa hur trädslagsammansättningen i kantzonen påverkar bäckarna kommer tre närliggande bäckar med blandade kantzoner även att studeras. Studien kan bidra till att mer funktionella kantzoner kan skapas längs skogens vatten.

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2018

Eva Ring

Forskare

Forskar om miljöeffekter på vatten och mark av olika skogsbruksåtgärder. Har deltagit i olika arbeten för att utveckla miljöhänsynen inom skogsbruket.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.