Pågående projekt

Genetisk variation och förbättrings­potential hos inhemsk ek

Med projektet vill man förbättra kunskapen om ekens genetiska variation och proveniens genom utvärdering av genbanksytor och genetiska försök. Målet är att få fram individer som kan ingå i nya fröplantager och användas i det fortsatta förädlingsarbetet.

Foto: iStock

Inslag av ek i landskap och skogsmark har stora värden, inte minst ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Ek har även ett värdefullt sågtimmer med höga priser i jämförelse med barrträdslagen. Ädellövsstödet har också ökat intresset för ekplantering. Men ekens betydelse för skogsbruket kan komma att öka ytterligare om odlingsbetingelserna för våra inhemska trädslag skulle ändras. Ekplantering är en stor och långsiktig investering som kräver plantmaterial väl anpassat för den aktuella växtplatsen. Med detta i åtanke så finns det goda incitament till att bedriva växtförädling med sikte på att erbjuda samhället och skogsägare ett plantmaterial av ek som är väl testat och därför klarar framtida klimatutmaningar. Exempelvis torde förutsättningarna för ek att klara av den idag så uppmärksammade ”ekdöden”, som anses vara ett mycket komplext problem, orsakat av olika stressfaktorer, vara betydligt större om träden är klimatiskt väl anpassade.

Kunskap om proveniens och olika frökällors odlingsvärde av ek i Sverige är idag mycket bristfällig. Detsamma gäller även grundläggande kunskap om ekens genetiska variation och egenskapers förbättringspotential genom urvalsförädling. Projektets mål är att förbättra denna kunskap med bästa möjliga försöksmaterial. Projektet syftar till att göra en första utvärdering av Skogsstyrelsens genbanksytor samt att göra en utvärdering av Skogforsks tre genetiska försök med avkommor från utvalda plusträd av ek. Syftet med de skogliga genbanksytorna är att bevara svenska provenienser, och att vara ett stöd för forskningen. Genom att dokumentera och föreslå en plan för framtida skötsel av genbanksytorna kommer detta unika material att säkras för framtida forskning och förädling. Resultat av ekarnas olika geografiska ursprung kan dock omgående ge praktisk nytta, som ett beslutsunderlag, vid beståndsinsamling av inhemsk ek. En slutlig målsättning är att välja bra individer, vilka kan ingå i nya fröplantager och användas i det fortsatta förädlingsarbetet.

Ämne: Skogsträdsförädling
Startår: 2019

Johan Kroon

Forskare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.