Avslutat projekt

Kan högläggning ersätta dikes­rensning vid plantering av gran på fuktig mark?

Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

Högläggning. Foto: Eva Ring

Högläggning. Foto: Eva Ring

En bärkraftig bioekonomi förutsätter hög skogsproduktion och högt utnyttjande av biomassa. Bördig dikad torvmark har hög produktionspotential. En förutsättning för långsiktigt hållbart brukande är lyckad och kostnadseffektiv föryngring efter slutavverkning. På bördig torvmark gynnar högläggning granplantors etablering och tillväxt. I samband med föryngring utförs ibland dikesrensning. En viktig och helt outforskad fråga är hur föryngringen påverkas av dikesrensning. Rensning av diken kan ge påtagliga och oönskade effekter i nedströms belägna vatten, främst p.g.a. en ökad uttransport av partikulärt material. Därför är det viktigt att klargöra nyttan av dikesrensning för skogsproduktionen för att kunna väga denna mot möjliga oönskade effekter på vattenmiljön.

I denna studie kommer beståndsutvecklingen undersökas för planterad granskog på dikad bördig torvmark efter dikesrensning respektive högläggning samt då båda åtgärderna kombinerats. I ett vetenskapligt utformat fältförsök kommer effekterna på granplantornas överlevnad och tillväxt att följas under år 2 och 3 efter plantering. Eftersom grundvattennivån kan påverka föryngringen har denna registrerats kontinuerligt sedan försöksanläggningen vilket kommer att fortsätta även i detta projekt. Våra hypoteser är att överlevnad och tillväxt för planterade granplantor: 1) ökar efter dikesrensning, 2) ökar efter högläggning, samt 3) ökar mer då dikesrensning och högläggning kombineras än för de enskilda åtgärderna separat. Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2020

Eva Ring

Forskare

Forskar om miljöeffekter på vatten och mark av olika skogsbruksåtgärder. Har deltagit i olika arbeten för att utveckla miljöhänsynen inom skogsbruket.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.