Pågående projekt

Vildsvin och skogsproduktion – bör man som skogsägare vara bekymrad?

Syftet med projektet är att tydliggöra hur och i vilken omfattning vildsvin påverkar skogsproduktion och skogsmark och därmed ge vägledning för hur långsiktig viltförvaltning av vildsvin kan kombineras med ett hållbart skogsbruk.

Vildsvin. Foto: Niclas Moberg

Foto: Niclas Moberg

Vildsvin kan ha en stark miljöpåverkan. Under de senaste 40 åren har det tidigare utdöda vildsvinet haft en mycket snabb populationsökning i Sverige. I mitten av 70-talet var populationen begränsad till några få platser med ett fåtal individer. I dag finns vildsvin spridda över mer än halva Sveriges yta och populationen överstiger sannolikt 300 000 individer.

Även om det är känt att vildsvin årligen orsakar skördebortfall till en kostnad som överstiger en miljard kronor inom jordbruket, så är effekter på andra ekosystem i stort sätt okända. Vildsvinens bökande i skogsmark innebär en markstörning som potentiellt påverkar både markens kolförråd och dess biologi. Nyligen genomförde vi en pilotstudie i tall- och granskogar som visar att höga tätheter av vildsvin visar kan minska trädens årstillväxt med upp till 25 %. Detta indikerar att en stor och spridd vildsvinsstam kan medföra en påtaglig produktionsminskning och innebära betydande intäktsbortfall för skogsägre. Eftersom pilotstudien undersökte effekterna av onormalt höga tätheter av vildsvin kvarstår frågan om och hur stor påverkan normala vildsvinstätheter kan ge upphov till, och hur stor påverkan vildsvin kan innebära på bestånds- och landskapsnivå.

För bättre förståelse av problemet och för att kunna utveckla motåtgärder är det nödvändigt att förstå de underliggande mekanismerna till hur vildsvin påverkar trädtillväxt. Syftet med projektet är att: (1) skatta hur stort produktionsbortfall naturliga tätheter av vildsvin orsakar på bestånds- och landskapsnivå (2) studera mekanismen hur vildsvin påverkar trädens tillväxt och klargöra om lägre tillväxt kan förklaras av att vildsvinen försämrar symbiosen mellan svampar och träd, eller om den minskade tillväxten huvudsakligen beror av rotskador. Resultaten kommer att tydliggöra hur och i vilken omfattning vildsvin påverkar skogsproduktion och skogsmark och därmed ge vägledning för hur långsiktig viltförvaltning av vildsvin kan kombineras med ett hållbart skogsbruk.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2022

Gustaf Granath

Docent
  • Organisation Institutionen för Ekologi och Genetik, Uppsala Universitet
  • Telefon 0732032176
  • Epostadress gustaf.granath@ebc.uu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.