Avslutat projekt

Framtida blandning av gran och björk – bättre riskspridning och ökad produktion?

I projektet undersöks föryngringsmetoder där färre högförädlade granplantor planteras på lämpliga trakter och naturligt föryngrad björk tillåts växa upp i luckorna mellan granplantorna. Syftet är att skapa blandbestånd som kombinerar den höga tillväxten hos de förädlade granplantorna med riskspridningen och den ökade biologiska mångfalden det innebär att blanda barr- och lövträd.

Ungskog i Toftaholm. Foto: Nils Fahlvik/Skogforsk

Ungskog med blandning av gran och björk. Foto: Nils Fahlvik/Skogforsk.

Hur ska vi sköta våra skogar för att öka virkesproduktionen och därmed kolinlagringsförmågan men samtidigt öka den biologiska mångfalden och minska riskerna i ett nytt framtida klimat? De här frågorna kan tyckas stå i motsatsförhållande till varandra och skapa utmaningar för en hållbar utveckling av den svenska skogen men kan det finnas sätt att uppnå dessa mål samtidigt?

I det här projektet vill vi undersöka föryngringsmetoder där man planterar färre högförädlade granplantor på lämpliga trakter och låter naturligt föryngrad björk växa i luckorna som blir mellan granplantorna. På så vis skapas blandbestånd som kombinerar den höga tillväxten hos de förädlade granplantorna med riskspridningen och den ökade biologiska mångfalden det innebär att blanda barr- och lövträd. En sådan idé är dock inte ny och på enskild beståndsnivå så kommer färre granplantor i ett blandbestånd att producera sämre än en ren monokultur av (fler) granplantor. Men det är och kommer att vara en stor brist på dessa högförädlade granplantor och om man sätter färre av dessa per trakt kommer de i stället att räcka till flera trakter som kan dra nytta av förädlingseffekten.

I den här studien vill vi därför se om man, genom att i viss omfattning välja blandbestånd i stället för monokulturer av gran, kan få en högre skoglig tillväxt totalt sett över ett helt innehav med många planteringstrakter. Vi kommer att testa flera olika sätt, både vid plantering och framtida skötsel, att bygga upp dessa blandbestånd och introducera dem i en modellplattform som maximerar förväntad arealproduktion på flera trakter samtidigt genom att använda tillgängliga plantsorter på optimalt sätt (Plantval optimal). Därigenom kan vi analysera hur den skogliga tillväxten förändras för hela innehavet med olika beståndstyper. Resultaten från denna studie kommer att kunna implementeras i fritt tillgängliga och väl använda beslutsstöd för val av skogsodlingsmaterial (Plantval och Plantval optimal) och komma skogsbruket till gagn.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2022

Mats Berlin

Teknologie Dr

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.