Pågående projekt

Föryngrings­kollen

Mellan 20 till 30 procent av planterade plantor dör inom de tre första åren efter plantering. Föryngringskollen är ett samarbets­projekt mellan Skogforsk och åtta skogsföretag, där ett av dem är Skogssällskapet, för att bransch­gemensamt bygga upp mer kunskap som kan bidra till en bättre föryngring i skogen.

I det branschgemensamma projektet Föryngringskollen mäter man och märker upp plantor så att tillväxten kan följas. Foto: Jonas Öhlund och Mattias Berglund

Plantorna mäts och märks upp. Foto: Jonas Öhlund och Mattias Berglund

Föryngringen är den enskilt viktigaste faktorn som avgör utvecklingen av den framtida skogen. I Sverige dominerar plantering som föryngringsmetod och merparten av plantorna härstammar från förädlat frö. Studier visar dock att i genomsnitt 20 till 30 % av de planterade plantorna dör inom de tre första åren efter plantering. Detta leder till stora förluster i virkesproduktion och ekonomi, både på kort och lång sikt. Misslyckade föryngringar innebär också att möjligheterna att med skogsskötsel styra skogsbestånd mot uppsatta mål försämras.

Även om den generella kunskapsnivån kring föryngring är hög är orsakssambanden till de höga plantavgångarna fortfarande till stor del oklara. Eftersom skogsföryngring utgör en komplex kedja av länkar som både var för sig och i samspel har potential att orsaka höga plantavgångar blir frågan snabbt komplex. Allt från plantegenskaper såsom plantstorlek, planttyp och plantkvalitet till hantering och transport, planteringsutförande, val av planteringspunkt, planteringstidpunkt, markens grundförutsättningar och inte minst väderförhållanden påverkar utfallet.

Föryngringskollen är ett samarbetsprojekt mellan Skogforsk och åtta skogsföretag, där ett av dem är Skogssällskapet. Grundidén är att angripa problemet branschgemensamt, systematiskt och långsiktigt genom att utföra årliga inventeringar i praktiska planteringar hos de medverkande skogsföretagen enligt ett standardiserat inventeringsprotokoll med fasta inventeringsvariabler. Inventeringarna sker efter en och tre tillväxtsäsonger. Genom detta angreppssätt uppstår skalfördelar då stora datamängder snabbt byggs upp vilket i sin tur ger ett starkare beslutsunderlag där mönster och orsakssamband till plantavgångar lättare kan identifieras. Projektet löper i 5 år med start 2022, därefter sker en utvärdering och beslut om eventuell fortsättning.

Det långsiktiga målet med Föryngringskollen är att väsentligt öka överlevnaden av planterade plantor hos de medverkande skogsföretagen och i förlängningen i branschen i stort. Målet är vidare att bygga upp en unik bank med föryngringsdata som kan ligga till grund för framtida forsknings- och utvecklingssatsningar.

Den nära samverkan med skogsbranschen skapar också ett ökat fokus och en gemensam diskussionsplattform för de viktiga föryngringsfrågorna.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2022

Mattias Berglund

Forskare

Forskare inom skogsskötsel

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.