Norden och Baltikum forskar tillsammans

Forskningssamarbete i fält. FOTO: Skogforsk

Svenska forskare samarbetar med sina kollegor runt Östersjön. Målet är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogsbruk.

Arbetet bedrivs via ett nätverk som finansieras av Samnordisk Skogsforskning, SNS, och har pågått i cirka tio år. Eva Ring, forskare på branschforskningsinstitutet Skogforsk, är i slutfasen av ett av flera projekt som berör skogens vatten.

– Tillsammans med forskare från Norden och Baltikum sammanställer och analyserar jag lagstiftning och certifieringsregler om kantzoner i de nordiska och baltiska länderna. Syftet är att få överblick över hur man ser på och skapar kantzoner i de olika länderna och försöka förstå vad eventuella skillnader beror på, säger hon.

Forskningssamarbete pågår också inom till exempel väg- och transportteknik, skogsvårdsteknik, skogsbränsle och utbildning av entreprenörer. Rolf Björheden, programchef på Skogforsk, ser stora vinster med forskning i samverkan mellan flera länder runt Östersjön.

– Trots stora skillnader finns många gemensamma problem för skogsbruket. När vi samordnar våra insatser kommer vi snabbare framåt, säger han.

Skogforsk fungerar också som länk mellan baltiskt och svenskt skogsbruk, berättar Rolf Björheden.

– Företrädare för baltstaterna benchmarkar sina skogsbruksprocesser mot Sverige via sina kontakter på Skogforsk. Det blir också allt vanligare att vi skriver rapporter tillsammans med kollegorna i Baltikum, och att material från Skogforsk översätts och presenteras för skogsbrukssektorerna i de baltiska länderna.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.