Utredning om ekologisk kompensation föreslår lagändringar

Utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) har överlämnats till miljöminister Karolina Skog. Ett 20-tal åtgärder föreslås för att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation vid exploatering av markområden.

Ekologisk kompensation innebär att gottgöra en miljöskada. Vanligen består kompensationen i att den som orsakar skadan åläggs att återskapa eller tillskapa naturvärden. Utgångspunkten är att kompensationen ska motverka nettoförluster av biologisk mångfald samtidigt som samhällets behov av markexploatering tillgodoses.

Till exempel föreslås att den så kallade skadelindringshierarkin nu skrivs in i Miljöbalken.

En viktig del av utredningens uppdrag har varit att säkerställa förutsägbarhet och konsekvens i tillämpningen. Därför presenteras förslag på ändringar i såväl Miljöbalken, Plan- och bygglagen
som i annan lagstiftning. Till exempel föreslås att den så kallade skadelindringshierarkin nu skrivs in i Miljöbalken. Hierarkin innebär att man vid prövning av olika tillstånd i första hand ska undvika skada. I andra hand ska skadan göras så liten som möjligt genom skyddsåtgärder. I sista hand ska skadan kompenseras, genom att naturvärden åter- eller tillskapas.

Mer info:

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.