Skogsägaren Martin Hedberg skapar blandskogar för klimat och mångfald

Blandskog. Foto: Christian Gustavsson

Foto: Christian Gustavsson

Hans skogsbruk ska ge robusta skogar som klarar ett förändrat klimat. Med mångfald av trädarter vill skogsägaren och meteorologen Martin Hedberg också bevara skogens biologiska mångfald.

– Jag vill ha mångfald – både löv- och barrträd, växtlighet på flera nivåer, öppna ytor och slutna kronor. Träden får gärna stå i grupper och det är okej med olika åldrar i närheten av varandra, säger Martin Hedberg, skogsägare några mil norr om Svenstavik i Jämtland.

Han lyfter fram att en skog består av så mycket mer än träd.

– Övriga växter, djur, insekter och svampar är minst lika viktiga delar av skogen, säger Martin.

Robusta skogar med biologisk mångfald målet

Martin Hedberg,skogsägare och meteorolog.

Målsättningen är tydlig och klar – robusta skogar som klarar klimatförändringar och står emot skador som storm, torka och insekter. Skogarna ska vara trevliga att vistas i och förutsättningarna för den biologiska mångfalden ska vara goda. Vägen dit är Martin kanske lite mindre säker på och frågan är om det ens går att omföra likåldriga gran- och tallskogar till olikåldriga blandskogar 350 meter över havet så här långt norrut. Knappast, skulle nog många skogsrådgivare säga. Men kanske är Martin bara före sin tid?

Det vi planterar nu måste klara dagens klimat, men om 30 år är förutsättningarna annorlunda, och om ytterligare 30 år annorlunda på ett annat sätt.

Som meterorolog tänker Martin mycket på hur skogen ska kunna möta ett varmare, blötare klimat med mer intensiva regn, perioder av torka samt mildare vintrar. Han drabbades som så många andra av stormen Ivar december 2013. Var det en försmak på kommande klimat? Blåsigt har det varit förut, men vinterstormar utan tjäle i marken, är det ett nytt fenomen?

– Det gäller att tänka till. Det vi planterar nu måste klara dagens klimat, men om 30 år är förutsättningarna annorlunda, och om ytterligare 30 år annorlunda på ett annat sätt. Vi kan inte veta vilka arter och system som kommer att fungera under olika perioder och övergångar i framtiden. Därför är det viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg.

Naturupplevelserna viktiga

Msrtin Hedberg utgår från att lövträd och ädellövträd som nu växer längre söderut kommer att kunna trivas allt längre norrut i takt med att klimatet förändras.

– Men anpassningen är inte enkel, saker förändras olika och en del inte alls. Vad vi egentligen behöver är en genetisk anpassning av växt- och djurliv. Men det försvåras inte minst av att klimatet förändras snabbare än en trädgeneration, säger han.

Skogsfastigheten består av 67 hektar produktiv skogsmark med ungskog, ett par områden med rena tallbestånd och en del riktigt gammal gran. Det finns också partier som främst består av löv. Martin värnar om det som kommer naturligt och ska försöka plantera in träd som alm, lönn, hassel, lärk, masurbjörk och kanske även lind och ek. Han tänker sig på sikt ett skogsbruk där enskilda träd eller grupper avverkas och plantering sker i luckorna.

En trevligare skog är ett annat av hans argument för blandskog.

– Jag vill ha ett rikt djurliv i skogen och då måste jag rimligen ha ett rikt växtliv också. Jag tycker om när det finns olika arter, små träd, stora träd och döda träd som skapar förutsättningar för många olika djurarter som betande djur, insekter, fåglar, rovfåglar. Tänk att bara få stå i skogen och uppleva detta! Blandskogen ger bättre förutsättningar för naturupplevelser, säger Martin.

Vill stärka den biologiska mångfalden

För honom är det dessutom ett självändamål att bevara den biologiska mångfalden.

– Vi måste vara ödmjuka och inse att vi inte vet allt om hur systemen fungerar idag, och än mindre om framtiden. Vi behöver stärka den biologiska mångfalden istället för att förutsätta att monokulturer är tillräckligt bra. Jag vill ge naturen spelrum att vara sig själv, för sin egen skull.

Skogens ekonomi är inte oviktig, men den har inte heller högsta prioritet. Skogsskötselargument som handlar om vad som är mest lönsamt biter inte på Martin.

– Jag har betalat pengar för skogen, men inte köpt den för att maximera avkastningen på insatt kapital. I skogsbrukets retorik sätts ofta ekonomin först, men i mångt och mycket går det att få ekonomin att gå hand i hand med övriga värden.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.