Svante Axelsson: "Skogen har en nyckelroll för ett fossilfritt Sverige"

Målet är tydligt: Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Frågan är hur skogsnäringen kan jobba för att bidra till detta – och hur skogens resurser kan användas för att skapa mest klimatnytta. Svante Axelsson är samordnare för Fossilfritt Sverige och ger sin syn på skogens roll, nu och i framtiden.

Svante Axelsson. Foto: Oskar Omne

Svante Axelsson. Foto: Oskar Omne

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Svante Axelsson är samordnare för initiativet, och han ser skogen som en av de viktigaste arenorna i klimatarbetet.

– Skogen har en nyckelroll i arbetet med att bidra till ett fossilfritt Sverige. Det finns ett starkt driv att nå klimatmålen som regeringen beslutat om, och branschen arbetar intensivt för att påskynda omställningen – inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt, säger han.

Men trots detta är arbetet inte alldeles enkelt. Skogsägare, myndigheter, aktörer inom naturvård, turism och rekreation har alla olika intressen av skogen, och inte sällan krockar dessa med varandra. Exempelvis är frågan om brukande kontra bevarande av skogen ständigt aktuell och en källa till konflikter. För att lyckas nå fossilfrihet måste det till en konstruktiv dialog – och en gemensam kunskapsbild av läget, menar Svante Axelsson.

– Världen förändras, och det kommer att hända mycket med naturen och klimatet i framtiden. För att klara de utmaningar som väntar kommer det att krävas ett ökat samarbete mellan olika aktörer och branscher. Jag tror på att ta några steg i taget för att se vilka vägar man kan gå tillsammans, och sedan utvärdera för att klargöra när konflikter uppstår, säger han och fortsätter:

– Genom att ta det stegvis hinner man bygga upp ett förtroende och en ökad tillit gentemot varandra. Alla kan inte få allt, men man kan komma fram till paletter av åtgärder som optimerar samhällsnyttan i vid mening och hitta en förståelse för vad som är bäst för landet och klotet – och tillsammans skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

Tillämpad forskning viktig

Branschorganisationen Skogsindustrierna har tagit fram en färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige som ska leda till att skogsnäringen, i ännu större utsträckning än vad som redan sker, bidrar till de klimatmål som riksdagen beslutat om. Färdplanen omfattar hela kedjan från skog till färdiga produkter. Fokus ligger på samhällets klimatnytta av produkter från skogen och på utfasning av fossil energi i den egna verksamheten.

– Här är den tillämpade forskningen jätteviktig. Det handlar om allt från teknikutveckling kring fordon, drivmedel och elektrifierade vägar till utveckling inom materialteknologi och produktutveckling. Jag tror att vi kommer att se en ökning av tillämpad forskning kring behovet av råvara, skötsel av skog för olika mål, effektiva och skonsamma driftssystem och råvaruanvändning som möjliggör en växande bioekonomi. Skogsnäringen utvecklas hela tiden och det är ett väldigt spännande område att följa.

För skogsnäringen innebär samhällets omställning till fossilfrihet ett ökat behov av produkter och biomassa från skogen och skogsindustrin, säger Svante Axelsson.

– Ska vi sänka utsläppen av växthusgaser med 70 procent till 2030 kommer efterfrågan på biobränsle att öka, och där är skogen den största källan. Det gäller att ha en bioekonomisk strategi där man optimerar nyttan av skogens resurser för att maximera värdet.

Att ersätta fossil energi med bioenergi från skogen är dock en het diskussion, och enligt Svante Axelsson gäller det att hitta rätt balans mellan biologiska, ekonomiska och sociala värden.

– Produkterna från skogsbruket har en viktigt funktion att fylla i det fossilfria samhället när det gäller att ersätta fossilbaserade material inom allt från bygg- och anläggning till textil- och elektronikindustrin. Det är dock viktigt att skogsbruket sker på ett sätt som gör att vi kan fortsätta ha levande skogar en lång tid framöver och att den biologiska mångfalden bevaras. Skogsbruket i Sverige har kommit långt inom det här området, men ytterligare steg måste tas mot ökad hållbarhet.

Hur ser du på framtiden?

– Jag är övertygad om att vi kommer att nå klimatmålen. Det är egentligen ingen rocket science; vi har lösningarna och tekniken, dessutom är det bra för konkurrenskraften om Sverige kan producera fossilfria produkter. Världen kommer att efterfråga det, och Sverige kommer att visa vägen!

Text: Therese Johansson

Initiativet Fossilfritt Sverige

  • Fossilfritt Sverige är ett initiativ av den svenska regeringen. Det är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.
  • Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft visar hur branschen kan skapa ännu mer klimatnytta än i dag. Visionen är ”Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi” och går utanför den egna branschen genom att innefatta en omställning av hela samhället till en biobaserad ekonomi.
Karin Fällman

”Från Skogssällskapets sida tycker vi att det är extra roligt att Svante Axelsson lyfter vikten av tillämpad forskning inom skogshushållning och naturvård, då vi årligen delar ut forskningspengar riktade mot aktuell tillämpad forskning inom området. Årets utlysning om 15 miljoner har precis blivit klar och innehåller många spännande projekt.”

Kommentar från Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Läs mer om projekten som fått anslag under Sök anslag.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.