Vad händer med artskyddsförordningen
och EU:s skogsstrategi?

Hygge med lämnad hänsyn. Drönarfoto: Staffan Matsson

Kommer EU:s skogsstrategi att påverka det svenska trakthyggesbruket? Drönarfoto: Staffan Matsson

Artskyddsförordningen och EU:s skogsstrategi är två aktuella frågor som flitigt debatteras och som kan komma att beröra många skogsägare. Emilie Molin, kansliråd på Regeringskansliet, hjälper oss att reda ut vad det handlar om – och vad som händer härnäst.

Emilie Molin, kansliråd på Regeringskansliet.

Emilie Molin

Med utgångspunkt i januariavtalet tillsatte regeringen 2020 en utredning för att se över artskyddet och säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter. Bakgrunden är att nuvarande artskydd har kritiserats för att inte i tillräcklig grad vara tillämpbart, effektivt och rättssäkert, och där olika rättsfall om artskydd i skogsbruket har skapat osäkerhet.

Vad händer med artskyddsförordningen?

– Skogsstyrelsen har utifrån några sena rättsfall sett behov av att ändra sin handläggning utifrån artskyddsförordningen och kommunicerat det med stor tydlighet till regeringen. Därefter har regeringen gett Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att underlätta för alla somarbetar i och med skogen att praktiskt kunna ta hänsyn till enskilda arter. I ett nästa steg avser regeringen göra en översyn av artskyddsförordningen rörande bland annat fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, men vad det kommer innebära för enskilda skogsägare återstår att att se, säger Emilie Molin.

En annan fråga som orsakat stor debatt är EU:s skogsstrategi som sätter upp riktlinjerna för skogsbruk inom hela EU. I denna finns en tydlig inriktning på bevarande av biologisk mångfald och skydd av värdefull natur. Bland annat går det att läsa att kalhyggen och tunga maskiner i skogsbruket ska undvikas, något som många svenska skogsägare reagerat på.

– När EU-kommissionen presenterar ett strategidokument flaggar det för saker som komma skall. Strategin har en hög detaljeringsgrad och lyfter konkreta
frågor som man vill lägga fram på bordet framöver. Kommissionen för sedan in
de frågorna i olika lagstiftningsförslag som Sverige och de andra medlemsstaterna förhandlar mellan sig, samt med EU-parlamentet.

Vad innebär EU:s skogsstrategi rent praktiskt?

– Skogsstrategin anger själva inriktningen, men det är först när det kommer till lagstiftning som det får direkta konsekvenser för skogsbruket. Ett exempel på pågående förhandlingar i linje med skogsstrategins innehåll är att hållbarhetskriterierna för skogsbiobränslen i både förnybartdirektivet och avskogningsförordningen föreslår krav på att minimera stora kalhyggen och att undvika avverkning på känslig mark.

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.