Skogssällskapets viltexpert inför älgjakten: Följ fastslagna nivåer

Älg. Foto: Mostphotos

Viltet i skogarna har påverkats av sommarens torka, men i hur hög grad är till stor del okänt. Foto: Mostphotos

Sommaren 2018 var på många håll den varmaste sommaren som någonsin har uppmätts enligt SMHI. Viltet i skogarna har påverkats av torkan, men i hur hög grad är till stor del okänt. Måndag 8 oktober startar årets älgjakt i södra Sverige. Skogssällskapets viltexpert Robert Karlsson varnar för att dra i handbromsen och minska på avskjutningen.

Robert Karlsson, skogsförvaltare med inriktning mot viltförvaltning på Skogssällskapet.

Robert Karlsson

Robert Karlsson jobbar som skogsförvaltare med inriktning mot viltförvaltning på Skogssällskapet i västra Sverige och har lång erfarenhet av viltvårdsfrågor. Inför höstens älgjakt har det på sina håll diskuterats om man bör minska avskjutningen med hänsyn till sommarens torka. Robert Karlsson säger att torkan med all sannolikhet har påverkat älgstammen men att det är fel att dra i handbromsen innan det finns några konkreta underlag som visar hur mycket eller på vilket sätt stammen har påverkats. Ett sådant beslut kan få negativa konsekvenser för älgförvaltningen och är dessutom oetisk.

– Älgbetesinventeringarna för till exempel Västra Götalands län har i flera år visat att det är en obalans mellan klövviltsstammarnas tätheter och tillgänglig fodermängd. Att minska avskjutningen utan något egentligt faktaunderlag är fel ur både älgförvaltningsperspektiv och etiskt perspektiv. Drar man ner på avskjutningen eller till och med ställer in jakten helt och hållet kan det leda till att älgar som redan är i dålig kondition svälter ihjäl under vintern, säger Robert.

De älgar som fötts under året har fått en hård start i livet, något som Robert menar gör dem till ett sämre avelsmaterial i framtiden.

– Den tuffa starten som kalvarna har varit med om kommer att påverka deras viktutveckling och reproduktionsförmåga negativt i vuxen ålder. De är inget bra avelsmaterial helt enkelt. Så min generella rekommendation inför årets jakt är att förenkla och stimulera ett högre kalvskytte i år.

När älgjakten väl startat kommer de älgobservationer som rapporteras in i viltdata.se kunna ligga till underlag för en bedömning av älgstammen. Innan dess är mycket fortfarande okänt.

– Vi vet ännu inte hur mycket älgstammen har påverkats av torkan. Det vi vet från observationer och statistik efter tidigare års avskjutning är att slaktvikterna för kalvarna brukar vara lägre än normalt efter en varm och torr sommar. Vi vet också att reproduktionen följande år brukar vara lägre.

Om observationerna visar att avskjutningsnivåerna bör justeras betonar Robert att samråd är viktigt.

– ÄBIN-resultatet visar att i stort sätt alla älgförvaltningsområdet i södra Sverige har ett för högt betestryck på tallungskogarna. En reviderad avskjutning behöver föregås av ett samrådsmöte där älgjaktsområdets markägare och jägare diskuterar hur man ska bedriva den fortsatta jakten så att skogsägarna ges möjligheter att skydda sin skog.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.