Stärk naturvärdena i land­skapet genom samarbete

Illustration skog. Källa: Shutterstock

Illustration: Shutterstock

Många växter och djur behöver livs­miljöer som hänger ihop över större områden. Att samarbeta över fastighets­gränserna och se skogens naturvärden ur ett landskapsperspektiv kan ofta öka effektiviteten i naturvårdsarbetet.

Helena Dehlin, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen

Helena Dehlin

– När du lyfter blicken ser du kanske att det ligger ett naturreservat bredvid din fastighet, eller att grannen har samma typ av skog som du och att ni tillsammans kan skapa större naturvårdsnytta om ni förstärker liknande naturvärden, säger Helena Dehlin, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Helena Dehlin ansvarar bland annat för de frågor hos Skogsstyrelsen som rör "grön infrastruktur". Det är ett begrepp som används i samhällsplaneringen för en rad olika naturtyper, bland annat skogen. Grön infrastruktur handlar om att skapa naturmiljöer av tillräcklig storlek och att se till att det finns kontaktytor mellan naturområden så att spridningen av växter och djur gynnas.

Men hur vet man vilka naturvärden som är viktiga i ett visst landskap? Helena Dehlin berättar att länsstyrelserna via landskaps­analyser har pekat ut så kallade värdetrakter – områden i ett landskapsavsnitt som bedöms ha extra stor betydelse för växter och djur. Värdetrakter och andra utpekade naturvärden är en bra startpunkt när man vill främja biologisk mångfald på landskapsnivå, men hon understryker att insatser i produktions­skogen är minst lika viktiga.

– Du kan gynna naturvärden i hela landskapet genom att anpassa hänsynen vid skogsbruksåtgärder efter naturvärdena i landskapet, till exempel genom att gynna lövträd och död lövved. Du kan också välja att bruka skogen med hyggesfria metoder, eller skapa blandskogar, säger Helena Dehlin.

Att som markägare stärka naturvärden som redan finns i landskapet är jättebra, eftersom större sammanhängande arealer ger större naturvårdsnytta.

– Större är helt enkelt bättre ur ett ekologiskt perspektiv, säger Helena Dehlin.

Skogsägare samverkar för att gynna "vitryggen"

Skogsägare samverkar i Umeälvens älvlandskap arbetar Umeå kommun tillsammans med flera privata markägare och Vattenfall för att gynna den vitryggiga hackspetten som är akut hotad. Arten kräver stora sammanhängande
lövskogs­miljöer med stor andel döda eller döende lövträd för att lyckas med sin häckning.

Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun. Foto: Press

Marlene Olsson

Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun, har genom sitt stora engagemang för ”vitryggen” lyckats få med sig ett flertal markägare på att anpassa ett 130 hektar stort skogsområde till artens behov. Och det är inte bara vitryggen som vinner på markägarnas samarbete.

– Vitryggig hackspett är en jättebra indikator på biologisk mångfald – om den trivs följer 200 andra arter efter, säger hon. De åtgärder som planeras handlar framför allt om att röja och gallra ut gran, så att lövträden gynnas.

– På kommunens egen mark kommer vi också att kata träd, det vill säga ta bort bark så att träden dör och på sikt kan bli livsmiljö för insekter som vitryggen och andra fåglar behöver för sitt födosök.

Också friluftslivet kommer att gynnas av satsningen på vitryggen, eftersom området ner mot vattnet öppnas och det blir en trevlig miljö att vistas i.

– Jag tror så mycket på det här sättet att arbeta för att det ger synergier. När både vitryggen och friluftslivet gynnas, så skapar det större acceptans för åtgärderna vi i grunden gör för vitryggen, säger Marlene Olsson.

För markägarna innebär samarbetet att de kan genomföra åtgärder som de i många fall skulle ha bedömt var för dyra att genomföra på egen hand.

– Här kan de gå plus minus noll för att de betalar avverkningen med virket och får bidrag via NOKÅS (se faktaruta) för en del av de andra åtgärderna.

Ytterligare en positiv effekt av samarbetet är att risken för erosion i strandområdet minskar när granen tas bort.

– Granen riskerar, på grund av sitt ytliga rotsystem, att dra med sig mycket material om den faller. Lövträden binder däremot sanden i älvlandskapet, eftersom de har djupare rotsystem, säger Marlene Olsson.

Text: Malin von Essen

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen:

Skogsägare kan gå ihop och få kostnadsfri rådgivning från Skogsstyrelsen för att göra natur- och kulturmiljövårdande åtgärder eller hyggesfria åtgärder. Det finns stöd att söka hos Skogsstyrelsen för åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv (Nokås). Den som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka stödet och det finns också möjlighet för flera markägare att gå ihop och söka pengar tillsammans, exempelvis för naturvårdande åtgärder i frivilliga
avsättningar.

En intresseanmälan för områdesskydd kan man göra tillsammans/över fastighetsgränser. Kontakta en handläggare på länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen för att få hjälp. Det går också att kontakta ansvariga för åtgärdsprogrammen för hotade arter på länsstyrelserna om man vill gynna en särskild art eller grupp av arter.

Vägar till mer kunskap om naturvärden:

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.