Ny guide ska öka kunskapen om naturvård i ädellövskog

Jörg Brunet. Foto: Johanna Grundström

Jörg Brunet. Foto: Johanna Grundström

Vilka ädellöv behöver aktiv skötsel och vilka behöver det inte? I en ny bildguide, finansierad av Skogssällskapet, ger skogs­ekologen Jörg Brunet konkreta exempel och handfasta råd för naturvårdande skötsel av ädellövskog.

I Södra Sverige finns det många skogsfastigheter med inslag av ädellöv. I en del områden kan ädellöv­bestånden till och med utgöra en stor andel av markägares skogsinnehav. Däremot är kunskapen om skötseln av ädellöv inte lika utbredd som för tall och gran. Det här är något som Jörg Brunet på SLU, institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, vill bidra till att förändra.

– Jag har upplevt att det finns ett behov bland skogsägare och förvaltare att få lite exempel på hur man kan sköta ädellövskog för att gynna naturvärden, säger han.

Vill ge praktiska råd kring ädellövet

Jörg Brunet är biolog i grunden och har jobbat med skogsekologi i många år – med ädellöv och dess ekologi och historia som specialområden. Bildguiden Naturvårdande skötsel i ädellövskog – som gavs ut i april 2024 – är en fristående uppföljare till skriften Bruka och bevara ädellövskogen som han gav ut 2010.

– Det finns en del allmänna guider och riktlinjer för naturvårdande skötsel, men de är ofta ganska teoretiska. Med den här guiden riktar jag mig till de som faktiskt är ute i skogen och undrar: hur ska jag göra med ädellövet i det här beståndet?

Guiden är uppdelad i flera olika kapitel med en allmän inledning om ädellöv. Huvudkapitlet fokuserar på ekskog, sedan finns det ett kapitel om bokskog, ett kapitel om övriga ädellövskogar och slutligen ett kapitel om fastigheter som inte domineras av ädellövträd men där de finns som inslag i övrig skog.

– Det är stor skillnad i hur olika bestånd fungerar och vilken dynamik de har. Vilka ädellövskogar behöver aktiv skötsel, vilka behöver det inte och varför? Dessa frågor hoppas jag ge svar på, säger han.

Kombinera produktion och naturvård

Guiden är främst fokuserad på skötsel av bestånd som har fokus på naturvård, och i viss mån produktionsbestånd med förstärkt hänsyn.

– Det jag har upplevt är en utmaning för många markägare och förvaltare som har bestånd där klassen är produktion med förstärkt hänsyn, är hur de två målen kan kombineras, säger han, och tillägger att den största nyttjandekonflikten uppstår i ekbestånd.

– Grova ekar med bra virkeskvalitet ger bra betalt samtidigt som eken är ett nyckelträd för biologisk mångfald och naturvård. Att göra avvägningen mellan produktionsintressen och naturvårds­intressen kan därför vara svårt. Här hoppas jag att jag har gett några exempel på hur man kan göra den avvägningen. Förhoppningen med guiden är att bidra till bättre naturvård i ädellövskogen och att bevara den stora biologiska mångfalden som är knuten till ädellövträd.

Är du intresserad av att få den i tryckt version, kan du kontakta författaren genom att mejla till jorg.brunet@slu.se.

Text: Malin Letser

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.