Kunskapsbristen det
största hindret för omställning

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

Det förändrade klimatet med extremväder och ökad medeltemperatur är ett faktum och att anpassa skogsbruket efter den nya verkligheten innebär utmaningar på flera plan.

– Vi har de skogarna vi har, och skog växer långsamt, det gör att omställningen tar tid. Dessutom är det brist på lövplantor. Men den allra största bromsen tror jag är kunskapsbrist, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

För att våra skogar ska klara av extremväder med stormar, torka och mycket nederbörd behöver vi tänka nytt, anpassa skogsbruket och sprida riskerna.

Trakthyggesbruk i kombination med en strävan efter hög produktion i trädslagsrena bestånd har gjort att vi i Sverige till stor del har likåldriga, homogena bestånd – och det är inte optimalt ur ett riskperspektiv. För att minska risken för skador som stormfällning, insektsangrepp och röta gäller det att få in mer löv, både i blandskogar och i rena lövbestånd.

– På 1970 och 80-talet tog vi aktivt bort lövträden och det har gjort att vi idag har skogar som är väldigt rena på löv. En utmaning nu är att tillgången på lövplantor inte matchar efterfrågan, det kan vara svårt att få tag på plantmaterial. Skogssällskapet är därför medfinansiär i flera projekt för att få fart på lövträdsförädlingen, producera mer frö och helt enkelt få fram fler plantor, men också mer kunskap om hur man kan arbeta med löv i landskapet och i industrin, säger Karin Fällman Lillqvist.

Förändring tar tid

Och förändring tar tid. I ett aktivt skogsbruk varierar en trädålder mellan 70 och 100 år. Men kanske är ändå den mentala omställningen det allra största hindret?

– Vi människor är vanedjur och tycker om att göra som vi alltid har gjort. Vi ärver inte bara skogen från tidigare generationer, utan också sättet att se på den. Jag skulle säga att kunskapsbrist och en rädsla för förändring är det största hindret för omställningen, säger Karin Fällman Lillqvist och fortsätter:

– Det gäller att vara öppen för ny forskning och ha ett nyfiket angreppssätt. När ny skog ska anläggas är det viktigt att bära med sig vetskapen om att vi står inför ett förändrat klimat, och vad det kan innebära. Där har vi som jobbar som skogliga rådgivare en jätteviktig uppgift.

Många skäl att sprida riskerna

Det varmare klimatet och en förlängd växtsäsong innebär ökad tillväxt, men samtidigt en högre skaderisk.

– Det finns risker med alla typer av skog och de olika trädslagen har olika överlevnadsstrategier. Till exempel ser tallen ut som den gör för att den är bra på att överleva skogsbrand medan granen är mycket bättre på att klara sig på fuktiga marker. Som skogsägare gäller det att inte lägga alla ägg i samma korg, säger Karin Fällman Lillqvist.

Ett annat viktigt perspektiv är att vi faktiskt inte vet hur skogen och träden kommer att brukas i framtiden. Kanske dyker nya, mer lönsamma användningsområden upp än de vi har idag.

– Det är möjligt att det i vissa lägen blir en bättre affär för dig som skogsägare att låta skogen stå. EU håller till exempel på att ta fram en certifiering för kolkrediter. Och kanske kommer man i framtiden att kunna sälja rekreation eller biologisk mångfald i sin skog. Det är ännu en anledning till att jobba med så mycket variation som möjligt och något jag tycker att man ska ha med sig när det gäller omställningen av skogsbruket, säger Karin Fällman Lillqvist.

Osäkerheten den största utmaningen

Samtidigt som vi står inför ett förändrat klimat så är osäkerheten stor om hur vi faktiskt kommer att få bruka skogen i framtiden. Skogspolitiken och diskussioner kring nya regelverk, både nationellt och på EU-nivå gör omställningen mer komplex.

– Kommer vi att få lagstiftade begränsningar när det gäller trakthyggesbruk, och vad händer med ersättningsfrågan för den skyddsvärda skogsmarken? Skogsbruk handlar om långsiktiga processer, då är det viktigt att man som skogsägare vet vad som gäller över tid. Idag finns det väldigt många osäkerhetsfaktorer, och det kanske är den största utmaningen just nu, avslutar Karin Fällman Lillqvist.

Text: Monica Forsberg

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.