Frågor och svar

Ska jag skriva min ansökan på svenska eller engelska?

I steg 1 är detta valfritt. I steg 2 kan ansökningarna komma att begäras in på engelska. I de fall ingen begäran görs får projektansvarig själv välja att skriva sin steg 2-ansökan på svenska eller engelska.

Vad gäller för OH-kostnaderna?

Omkostnadspåslag, s.k. OH-kostnader, får maximalt motsvara 20 % av hela det sökta beloppet, inklusive löner och fakultets-, institutions- och universitetspåslag.

Det går inte att bifoga filer i min steg 1-ansökan i anslagssystemet. Kan jag skicka in bilagor via e-post istället?

Nej, i steg 1 godtas inga bilagor. Ansökan som lämnas in måste stå helt för sig själv och kan inte hänvisa till bilagor eller externa referenser. Alla handlingar i ansökan måste göras tillgängliga via anslagssystemet. Ansökningar eller bilagor som skickas in via e-post behandlas inte.

Kan jag lämna in mer än en ansökan?

Ja, du kan lämna in mer än en ansökan i en pågående utlysning.

Behövs underskrift från prefekt eller avdelningschef för att ansökan ska vara giltig?

Nej, underskrift krävs inte för att ansökan ska vara giltig, vare sig i steg 1 eller steg 2. Men ansökan måste vara godkänd av prefekt eller avdelningschef och kontaktuppgifter ska anges i ansökan.

När får jag besked om min steg 1-ansökan bjuds in till steg 2 eller inte?

Styrelsen för Stiftelsen Skogssällskapet fattar beslut gällande vilka ansökningar som bjuds in till steg 2 vid sitt möte i slutet av november. Läs gärna mer om hur Skogssällskapets anslagsprocess ser ut här.

Kan man söka för doktorandtjänster?

Ja, det går bra. Villkoret är då att Skogssällskapet finansierar tre år av tjänsten och institutionen det fjärde året.