Habitat banking – nytt sätt att använda skogsmark?

Detaljplan över bostadsområde.

Ekologisk kompensation kan vara en förutsättning för att få tillstånd till exploatering av grönområden eller skogsmark för att bygga bostäder och infrastruktur. Illustration: Lerums kommun. (Bilden är en exempelbild.)

Med ekologisk kompensation kan exploatering och annan markanvändning göras mer hållbar. Kanske kan det också skapa nya affärsmöjligheter för skogsägare? Skogssällskapet har med hjälp av konsultföretagen Enetjärn Natur och Kairos Future tittat närmare på förutsättningarna.

Nic Kruys

Nic Kruys

Ekologisk kompensation bygger på att företag som genom exploatering skadar eller förstör naturkapital ska kompensera för det. Men för att ekologisk kompensation ska fungera i praktiken behövs en mellanhand som skapar och tillhandahåller naturvärden. Samhällets krav lägger därmed grunden för en kompensationsmarknad – habitat banking.

– Habitat banking är ett nytt användningsområde för skogsmark där en markägare skapar naturområden med höga naturvärden och erbjuder dem i form av krediter på en marknad. Habitat banking handlar alltså om ett marknadsbaserat system som ger möjlighet för markägare att tjäna pengar på att skapa och tillhandahålla naturvärden. Köparen är en exploatör som med kravet att göra ekologisk kompensation fått tillstånd för att använda grönområden och skogsmark till byggnader, infrastruktur eller kanske en gruva, säger Nic Kruys, Enetjärn Natur.

Flexibelt system

Skogssällskapet har med hjälp av ekologikonsultföretaget Enetjärn Natur och analysföretaget Kairos Future tittat närmare på förutsättningarna för ett sådant marknadsbaserat system. Studien bygger på scenarioanalys med ett stort antal deltagare från olika delar av samhället. Resultaten visar att ett eventuellt genomslag för habitat banking beror mycket på hur flexibelt systemet för ekologisk kompensation är.

– I ett flexibelt system för ekologisk kompensation finns det ett visst utrymme att byta ”äpplen” mot ”päron” och ändå skapa naturvårdsnytta. I den oskyddade vardagsnaturen skulle till exempel förlust av en stadsnära skogsdunge kunna kompenseras med en restaurerad våtmark, eller vice versa. I ett mindre flexibelt system å andra sidan är det viktigare att varje art och biotop kompenseras med samma sak i samma närmiljö. Båda alternativen kan ge naturvårdsnytta, men på olika sätt, säger Nic Kruys.

Nic Kruys ser flera tecken på att habitat banking börjar bli aktuellt. Svenska myndigheter kan redan idag ställa krav på ekologisk kompensation när man ger tillstånd till exploatering, och i USA och Tyskland växer habitat banking fram som en följd av hårdare krav på ekologisk kompensation. Habitat banking som ett sätt att använda skogsmark är dock fortfarande ganska outrett och marknaden är osäker.

– Vi kan ännu inte säga att så här skulle det kunna se ut och gå till. En av flera utmaningar är att hitta ett sätt att skilja mellan kompensationsåtgärder och skogsbrukets generella miljöhänsyn. Kompensationsmarkerna måste tillföra additionalitet, det vill säga något som inte skulle ha gjorts utan kompensationen. För den som vill ge sig in och investera i restaurering av naturvärden är risken fortfarande förhållandevis stor och det beror bland annat på att det är ganska stor variation mellan olika län i synen på när och hur ekologisk kompensation ska tillämpas. Det är ett av skälen till att Naturvårdverket nu tar fram en vägledning för att ge bättre stöd till länsstyrelserna, säger Nic Kruys.

Tydligt och transparent

Stiftelsen Skogssällskapet som finansierat studien kommer att följa utvecklingen för ekologisk kompensation och habitat banking med stort intresse. Det menar koncernchefen Svante Scherman.

– Ekologisk kompensation är ett intressant förhållningssätt till att naturvärden inte är en oändlig resurs. Det finns mycket kvar att utreda, men vi följer utvecklingen med spänning. Om ett system med ekologisk kompensation ska bli framgångsrikt krävs att det är tydligt och  transparent och har klara spelregler för inblandade parter. Det är också viktigt att ekologisk kompensation inte tas som intäkt för att förbruka svårersättliga miljöer. Syftet måste vara att naturen med alla unika värden blir vinnaren.    

I ett nytt projekt som finansieras av Vinnova kommer Sveaskog tillsammans med Enetjärn Natur och Boliden att titta närmare på hur habitat banking skulle kunna etableras och förvaltas i praktiken.

TEXT: Malin von Essen

Fakta om ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation handlar om att på något sätt kompensera för förlorade eller skadade naturvärden genom att exempelvis nyskapa eller restaurera naturvärden i andra områden.Ekologisk kompensation ska tillämpas först när all rimlig hänsyn tagits.

I Sverige kan tillståndsmyndigheterna med stöd av Miljöbalken ställa krav på ekologisk kompensation för verksamheter som ger negativ påverkan på naturvärden. Ekologisk kompensation kan bli aktuellt när grönområden eller skogsmark omvandlas till hårdgjord yta som vägar, järnvägar, gruvor eller bebyggelse.

I Tyskland ställs lagkrav på att exploatering som påverkar naturmiljö ska kompenseras och i USA används sedan flera år så kallad ”Wetland banking” för att kompensera förlust av våtmarker vid exploatering.

En oro som ofta lyfts fram i diskussionen om ekologisk kompensation är att det kan bli en fribiljett till förstörelse av naturvärden i samband med exploatering.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.