Bättre naturvärdesbedömningar med ny app

Bättre precision, högre kostnadseffektivitet och större objektivitet i de skogliga naturvärdesbedömningarna. Nu blir det verklighet med hjälp av en ny app.

Olof Widenfalk

Utvecklingen av appen sker i samarbete mellan Greensway, Skogsstyrelsen och representanter för skogsbruket. Målet är att en testbar prototyp ska finnas klar till sommaren 2016. Arbetet finansieras av bland annat WWF.

– Vi hoppas att appen ska förenkla arbetet, ge högre precision i naturvärdesbedömningarna och att variationen mellan olika bedömare ska minska, säger Olof Widenfalk, vd för Greensway, ett konsultföretag i Uppsala som utvecklar naturvårdslösningar och utför ekologisk planering vid naturresursexploatering.

Olof Widenfalk förklarar att problemet med traditionella naturvärdesbedömningar är att man i regel använder samma bedömningskriterier oavsett vilket bestånd som ska granskas.

– Det kan leda till problem, dels för att metodiken inte möjliggör precisa bedömningar i speciella bestånd som ofta håller höga naturvärden, dels för att den tar mycket tid och innebär onödigt arbete i triviala bestånd där en omfattande naturvärdesbedömning inte behövs.

Varje år slutavverkas ungefär en procent av Sveriges produktiva skogsmark, cirka 200 000 hektar. Inför merparten av avverkningarna görs en naturvärdesbedömning för att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas.

Naturvärdesbedömningarna görs också för att säkerställa kvaliteten i de frivilliga avsättningar som många skogsägare gör. Med den nya appen ska det bli lättare att göra naturvärdesbedömningar med hög kvalitet.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.