Skogsbrand en av alla risker att ta hänsyn till i skogs­skötseln

Skogslandskap och brandrök. Foto: Markus Abrahamsson

Foto: Markus Abrahamsson

På senare tid har frågan om en genomgripande skogsbrandanpassning av svensk skogsskötsel lyfts, bland annat i Vetenskapens värld i SVT. Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet, tycker dock att det perspektivet är alltför ensidigt – skogsägare har fler risker än skogsbrand att ta hänsyn till, menar han. 

Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Mattias Berglund

Frågan om brandanpassad skogsskötsel har väckts efter de stora skogsbränderna somrarna 2014 och 2018. Vissa forskare anser att lövskogar borde anläggas som naturliga brandhinder i det barrträdsdominerade svenska skogslandskapet. Andra anser att ett aktivt skogsbruk räcker långt. Man syftar då bland annat på det väl utbyggda och väl underhållna skogsbilvägnätet som underlättar brandbekämpning och samhällets höga motivation att rädda de stora virkesvärden som står på spel i en skogsbrand.

Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet, har stor förståelse för att frågan om brandanpassad skogsskötsel väcks på samhällsnivå när stora skogsbränder har rasat. Men att föreslå en stor omställning av skogsskötseln för att brandanpassa svenskt skogsbruk tycker han är ett förenklat resonemang.

– Skogsägare behöver hantera inte bara en utan många risker. Skogsbrand kan vara en faktor att ta hänsyn till i en skogsskötselstrategi, men vi har också torka med risk för efterföljande barkborreangrepp, viltskador, stormskador, rotröta och också eventuella nya skadegörare som kan komma i spåren av ett förändrat klimat, för att nämna några exempel.

Ståndortsanpassning klokt för att minska risker

Han uppmanar skogsägare att tänka aktivt på riskhantering. En klok strategi kan vara att minska risken för torka genom att ståndortsanpassa, det vill säga föryngra med det trädslag som passar för marken. Risken för rotröta, och kanske även insektsskador, kan minskas genom anläggning av blandskogar där det är möjligt. Risken för stormfällning kan minskas genom att inte gallra alltför högvuxen skog.

– Men det handlar också mycket om vilka ekonomiska risker man är beredd att ta och det är upp till varje skogsägare att bedöma, säger Mattias Berglund.

Han tycker att diskussionen om brandanpassad skogsskötsel är intressant.

– I Sverige är det en ganska ny fråga som vi absolut ska ta på allvar. Vi behöver säkerligen lära oss mer och kanske finns det lågt hängande frukter vi kan ta till oss, till exempel i tätortsnära skogsbruk där skogsbränder kan få extra allvarliga konsekvenser.

Text: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.