Nytt forskningsprojekt ska hjälpa hotade vedsvampar

Amylocystis lapponica, eller lappticka. Foto: Wikimedia Commons

Amylocystis lapponica, eller lappticka, är en av de svampar som man provar att odla och sedan återinföra i skogen. Foto: Wikimedia Commons

Leena Hamberg vid finska Naturresursinstitutet (Luke) leder ett forskningsprojekt som undersöker metoder för att odla och återinföra hotade vedsvampar i finska och svenska skogar. Projektet, som delvis finansieras av Skogssällskapet, startades i höstas och väntas pågå under flera år.

Leena Hamberg. Foto: Press

Leena Hamberg

Vedsvampar som växer på döda och levande träd är en viktig del av nedbrytningen i skogen och är viktiga för ett fungerande ekosystem. Bristen på gammal naturskog och död ved har dock lett till att vissa typer av vedsvampar nu är allvarligt hotade.

– Vedsvampar bryter ned död ved och gör att näringen från träden kan återanvändas i skogen, de har en egen roll i ekosystemet, säger Leena Hamberg, docent vid Naturresursinstitutet (Luke), en statlig forsknings- och expertorganisation i Finland.

Hon leder forskningsprojektet ”Odling och återetablering av hotade vedsvampar”
som ska undersöka hur man kan hjälpa hotade svamparter genom att odla dessa i laboratoriemiljö för att sedan plantera ut dem i skogen. I studien, som finansieras av bland annat Skogssällskapet, undersöker forskargruppen sju svamparter varav två växer på gran, två på tall, två på asp och en på vide.

– Vi kommer att använda oss av en meter långa stockar som vi borrar hål i. I hålen placerar vi vedsvamparna för att se hur de växer. Vi ska använda de trädsorter som är specifika för svamparna men även göra en jämförelse med björk för att se om vi kan få svampen att växa där också. En del svamparter kräver till exempel väldigt gammal tall, vilket är ovanligt. Därför vill vi undersöka om björk kan fungera tillräckligt bra som underlag för att svampen ska växa.

Utplaceringen i skogen

Efter att svamparterna förts in i stockarna, en process som kallas för ympning, ska de placeras ut i skogsmiljöer där forskarna tror att de har goda chanser att växa. Utplaceringen kommer att göras i etapper: en del kommer att placeras i skogen direkt efter ympningen, andra efter att svampen börjat växa i stockarna.

– Efter att trästockarna har placerats ut kommer vi att följa hur svamparna växer i de olika trädstammarna och skogsbestånden. Vi kommer att undersöka hur valet
av trädslag påverkar svamparna samt hur den skogliga miljön och det geografiska läget påverkar. Undersökningen kommer att göras på olika platser i både Sverige och Finland, utspritt från norr till söder.

Just nu är forskarna mitt uppe i processen att hitta skogsmiljöer med rätt förutsättningar för att svamparna ska trivas och växa, något som Leena Hamberg tror kan bli en utmaning.

– Vi behöver skogar med tillräckligt mycket död ved, skogar där inget aktivt skogsbruk bedrivits, och som inte heller kommer att underhållas på flera år. I Finland är merparten av skogarna aktivt skötta och det är ovanligt med gammal naturskog. Därför kan frivilligt eller formellt skyddade naturskogar vara vårt bästa alternativ.

Biologisk mångfald allt viktigare för skogsägare

Vedsvampar är viktiga för den biologiska mångfalden i skogen, ett värde som Leena Hamberg upplever att allt fler skogsägare förstår och prioriterar.

– Skogsbruk handlar inte bara om ekonomisk avkastning utan fler förstår värdet av biologisk mångfald och varför man behöver död ved i skogen. Avsaknaden av död ved har varit den främsta orsaken till att flera vedsvampar är hotade idag. Målet med studien är att hitta passande metoder för att odla och plantera ut vedsvampar och på så vis hjälpa arterna att frodas i naturen. Leena Hamberg hoppas att resultaten även kan komma skogsägare till nytta.

– Jag tror att skogsägare generellt kommer att vara intresserade av huruvida vi kan hitta effektiva metoder för att odla vedsvampar. Jag hoppas att de kan använda den kunskap som vi potentiellt får ut av studien och kanske även applicera den i sitt eget skogsbruk i framtiden.

Text: Elsa Sjögren

Om vedsvampar

Vedsvampar är en av de viktigaste nedbrytarna av död ved i skogen. I studien undersöks sju svamparter: Amylocystis lapponica och Skeletocutis stellae (gran), Antrodia crassa och A. albobrunnea (tall), Perenniporia tenuis och Radulodon erikssonii (asp) och Haploporus odorus (vide).

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.