Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hållbarhetsmål

Skogssällskapets hållbarhetsmål är upprättade med vår miljöpolicy och våra betydande miljöaspekter som grund. Hållbarhetsmålen ska hjälpa oss att ständigt förbättra oss vad gäller vår miljöpåverkan och att följa vår förbättring.

Vi har i dagsläget följande hållbarhetsmål:

Certifiering

Fram till 2021 ska 65 % av vår totala förvaltade areal vara certifierad enligt FSC och/eller PEFC.

Att vi valt certifiering som övergripande hållbarhetsmål har flera orsaker. Framförallt för att det är ett mätbart mål på hållbarhet i skogsbruket. De skogsbruksstandarder som vi certifierar oss mot har nivåer för såväl miljövariabler som ekonomiska och sociala variabler och en årlig kontroll av efterlevnaden sker genom tredjepartsrevision.

Markskoning

Minst 90 % av alla trakter ska vara godkända med avseende på körskador baserat på skogsbrukets målbilder.

Körskador i skogsbruket medför risker för långsiktiga skador på mark och vatten, skador på sociala värden samt tillväxtnedsättningar. Uppkomsten av körskador ska därför förhindras i så stor utsträckning som möjligt.

Föryngringar

Vårt föryngringsmål består av tre delar. 2021 ska vi ha: max 20 % differens mellan det plantantal som var beställt vid plantering och inventerade plantantalet tre år efter föryngring, max 20 % markpåverkan vid markberedning och en ökad förädlingsgrad i plantmaterialet.

Då föryngringen är en av de viktigaste åtgärderna vi gör i våra skogar och då vi lägger grunden till en framtida värdefull virkesproduktion ser vi det som självklart att sätta mål kring detta, såväl ur ett kvalitetsperspektiv som ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt som vi vill minska vår negativa påverkan vill vi höja tillväxten på produktionsmarkerna. Ett fokus på föryngringsresultaten tre år efter plantering gör att vi dels kan kontrollera att vi fått de plantor vi beställt, dels att planteringen har skett på tillräckligt bra ställen för att plantorna ska överleva i tre år.

Vi vill generellt se en minskad markpåverkan på de hyggen vi markbereder. Detta för att undvika att man av okunskap eller slentrian markbereder på ett sätt som varken ger optimala föryngringspunkter eller genomförs med hänsyn till miljövärden och sociala värden.

När det gäller förädlingsgraden så är det tydligt att ett av de mest effektiva sätten att öka produktionen är att använda sig av förädlade plantor. För att hitta balansen mellan produktion och miljö och samtidigt bidra till en omställning till bioekonomi är det av högsta vikt att använda ett material med så hög förädlingsgrad som möjligt.

Naturvårdande skötsel

De bestånd med naturvårdande skötsel som vi har i våra förvaltningsplaner ska skötas enligt plan.

De bestånd som har målklassning NS (Naturvård Skötsel) ska skötas enligt de planer man satt upp. Syftet med detta är att utveckla och bibehålla de naturvärden som finns och att öka kvaliteten i avsättningarna.
Målet är att årligen genomföra åtgärder i 10 % av de NS-klassade bestånden i varje region, med undantag för Norrland där vi räknar med 7 %.