Affärsområde egen skog

Inom affärsområde egen skog ansvarar man för all skog som Skogssällskapet äger i Sverige, Finland och Baltikum. I Sverige är det cirka 28 500 hektar.

Skogssällskapet äger skog från Sjöbo i Skåne i söder till Sorsele i Lappland i norr. Innehavet är certifierat enligt FSC och PEFC och förvaltningen av skogen sköts av Skogssällskapet. Under Våra egna skogar kan du läsa mer om alla våra olika fastigheter och skötseln av dem.

Uppdraget för affärsområde egen skog är att förvalta och utveckla innehavet i samtliga länder som Skogssällskapet är verksam i – Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Inom affärsområdet ska man förvalta och utveckla markinnehavet med avseende på skoglig produktion, naturvård, forskning och försök, upplåtelser och tomtmark, samt föreslå förändringar i fastighetsportföljen.

Varför äger vi egen skog?

Stiftelsen Skogssällskapet har flera skäl till att äga och bruka egen skog. Den är viktig ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom den genererar resurser till stiftelsens verksamhet inom opinionsbildning och forskningsfinansiering. Den är också en viktig resurs för affärsutveckling inom koncernen. Vår tjänst Skogsstrategi, där en långsiktig avverkningsplan tas fram med hjälp av Heureka-analys, är ett exempel på affärsutveckling som är sprungen direkt ur verksamheten på egen skog.

Skogssällskapet använder också de egna skogarna som en plats för, och källa till, internt lärande för de egna medarbetarna, men också för extern kunskaps- och metodutveckling i linje med stiftelsens ändamål – en hållbar utveckling av skog och mark. På våra fastigheter har vi ett trettiotal forskningsytor utlagda, för att testa och utveckla nya metoder inom skogsbruket.

Samtidigt är den en viktig plats för att sprida och öka kunskap, och bilda opinion, kring skog, skogsbruk och naturvård bland allmänheten.

Skogssällskapet vill gärna, inom ramen för allemansrätten, ta emot besökare till de egna skogsfastigheterna. På sidorna om vår egen skog kan du hitta besöksvärda fastigheter nära dig.

Mål för egen skog

Ett omfattande strategiarbete har genomförts för varje enskild fastighet. Detta resulterade i följande övergripande målsättning:

  • Skogssällskapets fastigheter ska brukas så att de utgör goda exempel på hållbar utveckling av skog och mark och visar på olika inriktningar för förvaltningen av en fastighet.
  • Brukandet ska präglas av långsiktighet och ge hög och jämn avkastning.
  • Skogssällskapet strävar efter att öka värdet av virkesproduktionen på sitt innehav.
  • Skogssällskapet ska bevara och utveckla natur- och kulturvärden på det egna innehavet med utgångspunkt från befintliga värden på beståndsnivå och i det omgivande landskapet.
  • Skogssällskapet verkar för kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård. De egna skogarna kan med fördel användas för forskning, demonstrationer och praktiska försök. Viktiga målgrupper är anställda, kunder och entreprenörer.
  • Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.
  • Skogssällskapet ska aktivt främja rekreation och friluftsliv och verka för att fler vistas i skog och mark.