Selesjö i Finspång

Viltvatten Selesjö

Viltvatten på Selesjö. Foto: Ulrika Lagerlöf

Selesjö är en inspirations- och visningsfastighet med avseende på hur ett utvecklat viltbruk, natur-/kultur- och landskapsvård kan kombineras med bibehållen virkesproduktion.

Dovhjort

Dovhjort Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

I norra Östergötland ligger Selesjö, en av Skogssällskapets absoluta pärlor. Hela den södra delen av fastigheten har gräns i sjön Hunn. Området har en varierad natur med allt från torra tallmarker till ädellövsskog, öppen mark och blandskogar. Dessutom finns det mycket av både naturliga och anlagda vatten.

Under de senaste fem- tio åren har Skogssällskapet arbetat med att utveckla viltbruket på Selesjö. Bland annat har det anlagts viltåkrar på ca 20 hektar gammal inägomark runt de gamla torpmiljöerna. Flera våtmarksområden har också utvecklats.

Skogligt sett har Selesjö goda produktionsförutsättningar för flera olika trädslag. Men det höga trycket från vilt är en stor utmaning, inte minst vid föryngring av tall som utgör ca halva virkesförrådet. Idag finns ambitionen att tillskapa alternativt viltfoder med vid alla skogsskötselåtgärder. Det innebär t.ex. att lämna kvar mer löv i röjningar, avverka tall under vintermånaderna samt att vid dessa avverkningar se till att placera talltoppar på ett sätt så att de blir tillgängliga för de vilda djuren. Den övergripande tanken är att sprida ut betestrycket över större arealer och på så sätt få viltet att äta annat än bara våra produktionsträd.

Naturvärden

Det finns naturvärden av olika slag på Selesjö och potentialen att utveckla naturvärdena är stora. Ädellövskog finns framförallt runt de öppna kulturmarkerna. Äldre tallskog finns på torra hällmarker och sumpområden med gammal gran och björk finns i relativt stor omfattning. Dessutom finns ett antal öar och uddar i Hunn med gammal barrskog. Äldre asp finns spritt över hela fastigheten. Historiskt har brand haft en stor betydelse för den naturliga dynamiken. Skogssällskapet har på senare år utfört naturvårdsbränningar på Selesjö och vi kommer säkerligen att utföra flera under kommande år.

Kunskapsutveckling

Ett av huvudmålen med Selesjö är att öka kunskapen kring hur ett utvecklat viltbruk, natur-/kultur- och landskapsvård kan kombineras med bibelhållen virkesproduktion. Genom att använda Selesjö för exkursioner och kurser hoppas vi kunna inspirera olika intressenter.

För besökaren

Selesjö är väl värt ett besök både för den som är intresserad av skötseln av skogen och för den som bara är ute efter en härlig naturupplevelse.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Under de närmaste åren kommer fokus att ligga på att fortsätta utveckla "Selesjö-konceptet". Ambitionen är att anlägga fler våtmarker, utveckla naturvårdsskötseln samt att öka besöksfrekvensen på fastigheten.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mats Jansson

Mats Jansson

Fakta om Selesjö

  • Areal: 1100 hektar, varav 900 hektar skogsmark.
  • Kommun: Finspångs kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​1980-talet.
  • Förvaltas av: Mats Jansson, +46 13 14 38 14, mats.jansson@skogssallskapet.se