FSC®

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt brukande av världens skogar. Det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Skogssällskapet är paraplyorganisation i Sverige för FSC. 

Skogscertifiering enligt Forest Stewardship Council är grunden i ett frivilligt, marknadsstyrt system som syftar till att uppmuntra ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

För Skogssällskapet och för våra certifierade kunder innebär det bl.a. att:

  • Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter, sparas och sköts för att bevara mångfalden. Skogsägaren avsätter frivilligt 5 % av sin produktiva skogsmarksareal för att skapa höga naturvärden i framtiden.
  • FSC kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna.
  • Särskild hänsyn tas till hotade arter, även utanför nyckelbiotoper.
  • Skogen sköts så den på sikt får mer av naturskogens kvalitéer. Skogen får ett betydande inslag av både lövträd och döda träd vilket är viktigt för många lavar, mossor, fåglar och insekter.
  • God ekonomi och långsiktig avkastning är en av FSCs hörnstenar. Vid avverkning tas virkesvärdet väl tillvara samtidigt som hänsyn tas till skogens ekologiska processer.
  • Mångbruk präglar skogens nyttjande, dvs att virkesproduktion, renskötsel, friluftsliv, jakt, fiske, och annat utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra och miljö.
  • Skogsägaren erkänner samernas rätt till bete för sina renar.
  • Hänsyn tas till fornlämningar och kulturmärken.

Har du har synpunkter eller klagomål på hur FSC-standarden tillämpas i skogsbruket eller på hur FSC-standarden för Sverige är utformad, läs mer under Klagomålshantering.

Vill du FSC-certifiera din skog?

Skogssällskapet erbjuder sina kunder certifiering enligt FSC.

Läs mer om certifiering under Våra tjänster, eller kontakta din närmaste skogsförvaltare på 0771-22 00 44.