Amnehärad i Gullspång

Välkommen till Amnehärad.

Välkommen till Amnehärad. Foto: Magnus Strandberg

Amnehärad köptes in av Skogssällskapet i slutet av 1930-talet. Det sägs att Frans G Bengtsson som skrev Röde Orm bodde i närheten.

Blomkålssvamp

Blomkålssvamp. Foto: H Kjellin

Kortfakta om fastigheten

​Skogen

​Amnehärad som ligger i Gullspångs kommun mellan Vänern och Skagern är framförallt en fastighet med goda förutsättningar för skogsproduktion. Skogen domineras av gran och tall och med en lägre andel lövträd. I dagsläget domineras skogen av unga och medelålders skogar och skötseln kommer under många år framförallt att bestå av ungskogsröjningar och gallringar.

Fastigheten ligger högt med öppet vatten både i öster och väster vilket gör skogen utsatt för vind. Relativt höga viltstammar innebär också en utmaning vid föryngring av andra trädslag än gran.

Naturvärden

Amnehärad har under lång tid varit föremål för dikningsprojekt. Men några sumpskogsområden med höga naturvärden finns, framförallt i den södra delen av fastigheten. Här finns t ex. ett större område med tallsumpskog vid Konsterudsmossen.

Kunskapsutveckling

På Amnehärad finns några provytor som ingår i en större försöksserie där man studerar ungsskogsgödslingens effekt på skogsproduktionen.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Under de närmaste åren kommer huvudfokus på Amnehärad att ligga i att utveckla och sköta ungskogarna för att säkra den framtida skogsproduktionen.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jonathan Abrahamsson

Jonathan Abrahamsson

Fakta om Amnehärad

  • Areal: 1200 hektar, varav 1100 hektar skogsmark.
  • Kommun: Gullspång
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 1939
  • Förvaltas av: Jonathan Abrahamsson, +46 500 488269, jonathan.abrahamsson@skogssallskapet.se